A 

A/B testování – porovnávání výkonnosti dvou variant stejné webové stránky,  porovnává faktory, které ovlivňují konverzi (délka a umístění formulářů, délka textu, umístění tlačítek, cena zboží, výše slevy, apod.)

ABM (Account Based Marketing) – druh marketingové strategie, která (zejména v B2B) cílí na konkrétní klíčové zákazníky se specifickými rysy

Áčko – reklamní grafika na stabilním stojanu tvaru písmene A, umisťuje se před provozovnu, nebo uvnitř prodejny blízko propagovaného produktu. Součást venkovní reklamy.

Advertorial – složenina slov advertisement (reklama) a editorial (článek), placená inzerce ve formě článku, správný název pro tzv. píárko.

Advokát značky – též evangelista, aktivní uživatel, nadšený pro značku či výrobek. Nekritický fanoušek, často má hluboké znalosti o výrobku  a osobnosti značky. Využití evangelistů je jeden z nástrojů řízení značky. Opakem je hater.

AdWords – jeden z nejpropracovanějších celosvětových PPC systémů, ve kterém se reklamní sdělení zobrazuje ve fulltextu vyhledávače Google.

Affiliate marketing – partnerský program, též označovaný jako „provizní systém“. Partnerská firma získá provizi za každého nového zákazníka, kterého doporučí, nebo který se přes jejich stránky dostane na web provozovatele.

Afinita – index, který popisuje vhodnost konkrétního reklamního nosiče nebo sdělení pro cílovou skupinu. Čím vyšší afinita, tím je médium pro oslovení konkrétní cílové skupiny vhodnější .

Afirmace – pozitivní tvrzení, vnitřně vyslovené myšlenky, touhy a přesvědčení, kterými vědomě ovlivňujeme svou mysl.

AIDA – marketingový koncept reakce zákazníků na marketingovou komunikaci, akronym Attention (pozornost), Interest (zájem), Desire (přání), Action (akce).

Ambientní média – nestandardní nebo netradiční média, obvykle ve venkovní reklamě, cílem jejich využití je přilákat pozornost, vzbudit zvědavost nebo stimulovat šeptandu.

Ambush marketing – též příživnický, parazitní, neférový nebo škodný marketing, marketingové aktivity, jejichž cílem je bezpracně a bez velkých nákladů se svézt na vlně velkých událostí (veletrhy, sportovní mistrovství apod.), např. využívání symbolů olympijských her nebo sportovních mistrovství firmami, které nejsou oficiálními sponzory.

Analýza klíčových slov – je rozbor klíčových slov a frází, relevantních pro web z pohledu optimalizace pro vyhledávače. Umožňuje zjistit, jaké fráze a výrazy návštěvníci vašeho webu hledají, a podle toho upravit marketingovou strategii.

Anchor text – slovo nebo slova na webové stránce, která jsou prokliknutelná a tvoří odkaz.

API rozhraní – application programming interface, kód provozovaný sociální sítí nebo jiným poskytovatelem platformy umožňuje nezávislým vývojářům, aby do platformy integrovali svůj vlastní kód.

Archetypy značek – teorie Carol S. Pearsonové a Margaret Markové, založená na předpokladu, že značky pracují s emocemi, podvědomím a hluboce uloženými vrstvami naší osobnosti, definuje celkem dvanáct archetypů značek, z nichž každý popisuje jednu základní lidskou touhu.

Astroturfing – Formální PR kampaň, která se snaží navodit dojem spontánního, přirozeného chování. Jejím cílem je maskovat komerční nebo politické sdělení za nezávislou reakci veřejnosti. Název je odvozen od značky umělého trávníku.

ATL (Above-the-line) – nadlinková komunikace, formy marketingové komunikace, které jsou zaměřeny na širokou veřejnost, zejména televizní, rádiové, tiskové a venkovní reklamy; původ pojmu spočívá v účetnictví reklamních agentur, kde „linka“ oddělovala reklamu v masmédiích, u nichž média platila agentuře provizi za zprostředkování reklamy, na rozdíl od komunikace podlinkové, kde provize neexistovala (toto rozlišení ztratilo na významu oddělením mediálních agentur od reklamních).

Atribut značky – vlastnost značky (např. tradiční, spolehlivá, rebelující, kamarádská). Viz též benefit značky.

Augmented reality (česky rozšířená realita) – reálný obraz světa doplněný počítačem vytvořenými objekty (např. průčelí restaurace nasnímané fotoaparátem v mobilním telefonu, doplněné digitální informací o menu a otvíracích hodinách).

Autentický marketing – též soulful marketing, marketing, který prodává skutečně užitečné produkty a služby, stojí na poslání a vášni, nelže a nemanipuluje, respektuje zákazníka a vychází zevnitř ven.

Autorespondér – e-mailová zpráva, kterou systém odešle automaticky poté, co se nový zákazník přihlásí nebo zaregistruje.  E-mail stačí předem připravit jen jednou, zákazník e-mail obdrží okamžitě po registraci. Autorespondéry lze použít například pro e-mailové seriály nebo odeslání dotazníku spokojenosti 10 dní po nákupu.

B 

B2B (Business to business) – marketing, jehož cílovou skupinou není koncový spotřebitel, ale firma.

B2C (Business to Consumer/Customer) – marketing, směrovaný na široké masy spotřebitelů.

Back linkszpětné odkazy.

Banner – grafická forma internetové reklamy (česky též reklamní proužek). Nejznámější jsou tzv. full bannery o rozměrech 468 × 60 pixelů.

Bannerová slepota (Banner blindness) – tendence uživatelů internetových stránek ignorovat reklamní plochy na internetu (bannery), a to i v případě, že obsahují pro uživatele relevantní informace.

Bannisterův efekt – jakmile se ukáže, že je něco možné, začnou se o to snažit i další lidé. Efekt je nazván podle britského atleta Rogera Bannistera, který v roce 1954 v Oxfordu poprvé zaběhl jednu míli v čase pod 4 minuty. Jeho rekord zůstal platný jen 46 dní.

Barnumský efekt – viz Forerův efekt.

Barter – výměnný obchod, výměna produktů a služeb za jiné produkty či služby (místo za peníze).

Baťovské ceny – ceny s devítkou na konci (79, 89, 99 Kč). Podle marketingových výzkumů mají lepší konverzní poměr než ceny zaokrouhlené. U nás je proslavil podnikatel Tomáš Baťa, který po měnové reformě v roce 1922 zlevnil všechny boty o nejmenší nominální jednotku – haléř, korunu nebo desetikorunu – a prodával se sloganem „Na každou bankovku a minci vám vrátíme“.

Bostonská matice (též BCG matice) – nástroj plánovaní výrobkového portfolia, rozděluje produkty na hvězdy (podíl na trhu roste a je značný), dojné krávy (podíl na trhu roste pomalu nebo vůbec, ale je vysoký), otazníky (podíl na trhu roste, ale zatím je malý, vyžadují finanční podporu), a hladové psy (podíl nízký, roste velmi pomalu, nemají budoucnost). Poskytuje vodítka pro tvorbu marketingové strategie.

Benchmark – srovnávací hodnota určité veličiny.

Benefit značky – to, co značka přináší svým spotřebitelům, čím je pro zákazníka užitečná. Viz též atribut značky.

Big data – pojem pro enormní objemy dat, které je obtížné zpracovávat v rozumném čase tradičními databázovými nástroji, dle populární definice všechno, co se nevejde do Excelu.

Black hat SEO – „černokněžnická“ optimalizace pro vyhledávače, označení pro pokoutní a nepříliš etické metody optimalizace webu pro vyhledávače (též PRASEO z kombinace slov „SEO“  a „prase“). Patří sem metody, jako je cloaking, link farmy, skrytý text na stránce nebo doorway page. Vyhledávače tyto metody obvykle postihují penalizací.

Blog (weblog) – webová stránka obsahující textové příspěvky (případně doplněné multimediálním obsahem) jednoho či více autorů.

Bod zvratu – takový objem produkce firmy, při kterém nevzniká zisk ani ztráta.

Bounce rate – též míra opuštění, procento uživatelů, kteří na webu zobrazili pouze jednu stránku a v prohlížení nepokračovali.

Brandznačka, vizuální, emocionální, racionální a kulturní obraz, asociovaný s konkrétní firmou nebo produktem. Umožňuje svému majiteli dosahovat lepšího postavení na trhu, vymezit se vůči konkurenci a zpravidla i prodávat za vyšší cenu.

Brand journalism – publikování novinářských článků s cílem budovat značku.

Brand management (řízení značky) – soubor technik, postupů, konceptů a opatření, kterými organizace zhodnocují své značky. Zahrnuje určení identity, imagepositioningu značky.

Brand personality – osobnost značky, personifikace, jakým člověkem by značka byla, kdyby byla živá.

Branded content – značkový obsah nebo obsah, který posiluje značku, formy: články v on-line i tištěných časopisech, firemní magazíny, tištěné publikace, advertorialy, product placement.

Below-the-line (BTL) – podlinková komunikace, označení pro ty formy marketingové komunikace, jež jsou přesněji zacíleny na konkrétní cílovou skupinu, např. přímý marketing, reklama v místě prodeje (POS), sales promotion, sampling atd. Opak ATL.

Bundle – balíček dvou nebo více produktů či služeb, které se prodávají společně za výhodnější cenu.

Burnout syndrom – viz syndrom vyhoření

Buzz marketing – marketingové aktivity, jejichž cílem je vyvolat kolem určitého produktu, služby, firmy nebo značky rozruch (buzz), podnítit spontánní debaty mezi lidmi (WOM).

C 

Customer Activation Marketing (CAM) – souhrn marketingových nástrojů, které přímo stimulují zákazníka k akci.

Cargo efekt (též cargo cult) – záměna nástroje a cíle, důraz na rituály a vnější atributy, až se ztratí podstata věci. Termín vznikl za II. světové války, kdy si Američané v Tichomoří zřídili přistávací dráhu pro letadla. Domorodci si všimli, že pokaždé, když na dráhu vyjde voják a zamává praporky, přiletí letadlo plné proviantu. Letadlo se pak následně snažili vlastními praporky „přivolat“. Neúspěch následně připisovali nekvalitním praporkům.

Carry over effect – po skončení slevové akce dočasně poklesne prodej propagovaného výrobku, protože se zákazníci v rámci akce předzásobili.

Cashflow – tok peněz firmou, příjem nebo výdej peněžních prostředků, v praxi vypovídá o schopnosti firmy generovat peníze.

Časná většina (early majority) – podle Everetta Rogerse skupina zákazníků, kteří jsou v nakupování opatrní, rozhodují se racionálně, ale ještě jsou celkem přístupní novým myšlenkám. V populaci cca 24 %. Viz též Inovátoři, Early adopters, Pozdní většina, Opozdilci.

Cause related marketing – firma propojí své komerční aktivity s filantropickými a z vybraného produktu daruje určitou částku na dobročinné účely (např. každá koruna z konkrétního výrobku).

Cena – částka, za kterou zákazník kupuje výrobek nebo službu, součást marketingového mixu.

Cenotvorba – souhrn metod a postupů, používaných pro nastavení ceny

Cenová Sněžka –  pádný důvod, proč může být váš produkt nebo služba dražší než u konkurence (například konkrétně na Sněžce nadmořská výška).

Cenová strategie – způsob, jak zafixovat cenu v místě, čase a prostoru, pravidla, podle nichž se cena nastavuje a jak se mění.

Cesta zákazníka – postupná série kroků, kterými by zákazník měl v ideálním případě projít v procesu nákupu. Řeší se zejména na webových stránkách.

Cílová skupina – zvolená skupina potenciálních zákazníků, která by měla kupovat vaše produkty či služby.

Claim – slogan, připojený k logu (logotypu) firmy.

Click through rate – viz CTR.

Cloaking – obsah webové stránky, který se nezobrazí normálnímu uživateli. Uživatel tak vidí něco jiného než robot. Jedna z technik tzv. black-hat SEO.

CMYK – barevný model, založený na míchání barev. Používá se především u reprodukčních zařízení, jako jsou inkoustové tiskárny. Obsahuje čtyři základní barvy: azurovou (Cyan), purpurovou (Magenta), žlutou (Yellow) a černou (blacK).

Cold calling telemarketing (obvolávání) zaměřený na potenciální zákazníky (tj. bez předchozího kontaktu).

Confirmshaming – manipulativní technika popisování tlačítek na webu. Popisky jsou psané tak, že buď souhlasíte, nebo se cítíte hloupě (např. Pojistit notebook proti rozbití a krádeži / Risknu rozbití a krádež.

Content – česky obsah, data s přesně definovanými charakteristikami pro vyhledávání. Vše, co je na webových stránkách (text, obrázky, grafy, videa, zvukové záznamy, apod.

Content management system (CMS) – systém pro správu obsahu webových stránek, též redakční systém. Kromě volně dostupných (tzv. open source) redakčních systémů, jako je Joomla nebo WordPress, existují i systémy vyvinuté na míru jednotlivými firmami.

Content marketing – též obsahový marketing, tvorba a publikování obsahu na internetu za účelem přilákání nových zákazníků, udržování vztahů s těmi stávajícími, nebo budování značky.

Cookies – malé textové soubory, které webový prohlížeč ukládá do předem dané složky na disku počítače, slouží například pro zapamatování uživatelských nastavení nebo automatické přihlašování.

Copywriter – textař, autor textů.

Copywriting – psaní poutavých reklamních textů pro webové stránky, letáky či jiné reklamní aplikace.

Core business – jádro (hlavní předmět) podnikání, původní smysl existence dané firmy.

Corporate Identity – strategicky naplánovaná představa vycházející z podnikové filozofie, vize a dlouhodobých cílů.

Couponing – technika podpory prodeje, která umožňuje spotřebitelům získat slevu na základě předložení slevového kuponu.

CPA (Cost per action) – částka, kterou inzerent zaplatí za to, aby návštěvník provedl určitou konkrétní akci, například přihlášení k webovému formuláři, registrace, objednávka newsletteru.

CPC (Cost per Click) – cena za proklik. Metrika používaná zejména u PPC reklamybannerů.

CPM (cost per mille) – obchodní model reklamy například na Facebooku, cena za 1000 zobrazení.

CPT (Cost per thousand) – cena za tisíc zobrazení, používá se především u grafické reklamy.

Crawling (procházení) – aktivita robota-vyhledávače, při níž prochází a vyhledává stránky.

CRM (Customer Relationship Management, řízení vztahů se zákazníky) – soubor marketingových nástrojů určených k udržování a posilování vztahů se stávajícími zákazníky.

Cross promotion – vzájemná marketingová podpora prodeje dvou a více produktů či služeb.

Cross selling – strategie spočívající ve snaze přimět zákazníky k nákupu dalšího zboží, souvisejícího s již nakoupeným (např. brašna a notebook).

Crowdsourcing – čerpání námětů, nápadů nebo obsahu z širší komunity uživatelů (například vývoj nových produktů v on-line fóru přímo zákazníky).

CSR – Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost firem) – dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.

CSS (Cascading Style Sheets) – kaskádové styly, kolekce metod úpravy grafické podoby webových stránek.

CTR (Click trought rate) – míra prokliku, vedlejší měřítko účinnosti internetové reklamy; proklik znamená jedno kliknutí uživatele myší na digitální obsah (nejčastěji banner), pokud na reklamu klikne 10 procent návštěvníků stránek, míra prokliku dané reklamy je 10 %.

D 

Decay effect – postupné odeznívání účinků reklamy po skončení reklamní kampaně.

Deep link ratio – míra zanoření odkazů, ukazuje, kolik procent odkazů vede na jinou než hlavní stranu webu.

Demarketing strategie s cílem dosáhnout dočasného nebo trvalého snížení poptávky.

Denominační efekt – lidé mají tendenci váhat při platbě velkou bankovkou. Naopak při platbě mincemi a menšími bankovkami mají sklon více utrácet.

Direct mail – základní nástroj přímého marketingu; listovní zásilka obsahující obvykle nabídkový dopis doplněný případně o stručné informační či propagační materiály (leták, ceník), používá se i pro e-mail.

Direct marketing (přímý marketing) – souhrnný název pro marketingovou komunikaci, charakterizovanou přímým kontaktem mezi zadavatelem a adresátem (např. personifikovaný direct mail, aktivní telemarketing, odpovědní zásilka, odpovědní kupóny, teleshopping, neadresný mailing, aj.)

Distribuce (angl. Place) – součást marketingového mixu, umístění zboží na trhu, soubor aktivit, postupů a operací, jejichž prostřednictvím se výrobek dostává z místa vzniku do místa určení. Obecně cesta, kterou se produkt dostává k zákazníkovi. Zahrnuje distribuční kanály, distribuční mezičlánky, místo prodeje.

Distribuční mezičlánky – firmy nebo jiné subjekty, které stojí v distribučním řetězci mezi výrobcem a zákazníkem.

DNS (Domain Name System) – protokol umožňující hierarchický systém doménových jmen. Jejich původním úkolem byl překlad tzv. doménových jmen, které se dobře pamatují lidem, na číselné adresy, s nimiž pracují stroje. Součástí systému jsou také DNS servery, které uchovávají informace o spravovaných doménách, a k nim příslušející záznamy.

Dojné (peněžní) krávy – takové produkty v Bostonské matici, které si udržují dobré tržní postavení na mírně rostoucích nebo stagnujících trzích. Generují peníze, které lze investovat do ostatních skupin portfolia. Jedním z cílů firemní strategie je proto jejich ochrana. Viz též hladoví psi, otazníky, hvězdy.

Doména – adresa na internetu, virtuální poštovní adresa (např. www.domena.cz).

Doorway page – stránka vysoce optimalizovaná pro roboty vyhledávačů, která se dobře umisťuje ve výsledcích vyhledávání a odesílá návštěvníky na cílovou stránku. Též nášlapka. Jedna z podvodných metod optimalizace pro vyhledávače.

Double opt-in – přihlášení kontaktu do databáze ve 2 krocích; v prvním návštěvník webových stránek zadá svůj e-mail do formuláře, ve 2. své rozhodnutí potvrdí kliknutím na odkaz v potvrzovací zprávě, kterou dostane e-mailem. Opakem je single opt-in, kde člověk zadá svůj e-mail a hned je zařazen do databáze kontaktů.

Downmarketsegment trhu, který se zaměřuje na poměr cena/výkon, nízkou cenu a základní služby.

Drip marketing (marketing „po kapkách“) – komunikační strategie založená na zasílání předem připravených vzkazů zákazníkům v závislosti na čase nebo na jejich chování. Informace jsou zasílány formou e-mailu, direct mailu nebo prostřednictvím sociálních sítí.

Drobečková navigace (Breadcrumb navigation) – navigační prvek na webových stránkách, který návštěvníkovi pomáhá lépe se na stránkách orientovat a poskytuje možnost vrátit se zpátky přes sekce, které už otevřel.

Drobný podnikatel – nezávislý podnikatel, který má méně než 10 zaměstnanců a obrat nebo celkovou bilanci za poslední uzavřené účetní období do 2 milionů EUR. Odpovídá definici mikropodniku dle požadavků EU.

Drop down menu – rozbalovací nebo vysunovací menu (roletka) na webu.

Dunning-Krugerův efekt – jedno z tzv. kognitivních zkreslení. Lidé s nedostatečnými kompetencemi mají tendenci přeceňovat své schopnosti ve srovnání s ostatními. Dělají špatná rozhodnutí a chybné závěry, ale jejich vysoké sebehodnocení jim brání si to uvědomit. Naopak lidé s vysokými schopnostmi trpí tzv. iluzorní méněcenností (viz též Imposter syndrom).

Duplicitní weby – kopie stejných www stránek na různých doménách, vytvářené s cílem obsadit co nejvíce předních pozic ve vyhledávačích. Vyhledávací roboti jsou zpravidla schopni duplicity rozpoznat a jejich vlastníka penalizují.

Dwell time – čas, který návštěvník stráví na našem webu před tím, než proklikne zpět do výsledků vyhledávání (pojem se do SEO dostal z tenisové terminologie).

E 

Early adopters (časní osvojitelé) – podle Everetta Rogerse kategorie zákazníků ochotných zkoušet a používat nové technologie, chápou potenciál, jsou ochotni riskovat nebo strpět nepohodlí aby si mohli koupit produkt s předstihem. CCa 13,5 % populace. Viz též Inovátoři, Časná většina, Pozdní většina, Opozdilci.

Editorial – redakční úvodník v novinách či časopise.

Efekt kompromisu – spotřebitelé mají tendenci vyhýbat se při nákupu extrémním hodnotám, většina při nákupu volí z více možností výrobek na střední cenové úrovni.

Efekt návnady (Decoy effect)- pricingový fenomén, kdy výběr zákazníka ze dvou možností lze ovlivnit přidáním třetí možnosti, která slouží jako návnada.

Efekt pouhé expozice – (mere exposure effect), jeden z tzv. kognitivních biasů, kdy lidé známým věcem přisuzují pozitivnější vlastnosti než neznámým. Podle něj máme tendenci více důvěřovat lidem a věcem, které už jsme několikrát viděli. Vychází z výzkumů Roberta Zajonce, s úspěchem se využívá v reklamě i v politice.

EFT – zkratka pro Emotional Freedom Therapy neboli terapii emoční svobody. Jejím autorem je americký inženýr Gary Craig. Spojuje poznatky západní psychologie s východní naukou o meridiánech – drahách v těle. Říká se jí také akupunktura bez jehel. Spočívá v ťukání na meridiánové body a současné psychologické práci. Nejčastěji se používá ke zpracování emocionálních bloků a uvolnění negativních přesvědčení.

Elasticita poptávky – vyjadřuje citlivost poptávaného množství statku na jeho cenu. Vyjadřuje se jako poměr procentní změny množství poptávaného statku k procentní změně ceny. Elasticita poptávky po statcích, uspokojujících základní životní potřeby, je nižší, než elasticita poptávky po luxusním zboží. Ani při dvojnásobných příjmech zřejmě nebudeme kupovat dvojnásobné množství chleba…

Elevator pitch – krátké prohlášení (nejlépe jedna věta), které vystihuje podstatu vašeho podnikání. Typicky se používá v situacích, kde je na představení málo času, ale je třeba zaujmout. Typicky ve výtahu, ale i na koktejlech, konferencích a networkingových setkáních.

Energetické účetnictví – model, který znázorňuje energetickou bilanci činností, které vykonáváme.

Engagement rate – míra zapojení, obvykle fanoušků na sociální síti. Metrika, která ukazuje, kolik procent lidí z těch, kteří viděli nějaký obsah, na něj zareagovalo (lajky, komentáře, kliknutí, sdílení).

Eroze značky – jev, kdy v důsledku přetlaku na trhu již jednotlivé značky nepůsobí tak účinně jako dříve.

Event – akce s marketingovým cílem, nástroj public relations nebo sales promotion; například tisková konference, veletržní prezentace, valná hromada, launch nové služby či produktu, recepce, koktejl, garden party.

Event management – příprava a organizace zvláštních akcí na podporu image firmy, jako jsou např. společenské akce, oslava výročí firmy apod.

Evergreen – on-line kurz bez podpory, který se nabízí v průběhu celého roku a lze do něj naskočit kdykoli

Exkluzivní distribuce – distribuční strategie omezeného počtu míst, kde je zboží k dispozici, výhradní distribuční práva, týká se pouze určitého druhu zboží (luxusní nebo specializovaný segment), je spojena s vyššími cenami

Extravert (též extrovert) – člověk, který rád pobývá ve společnosti druhých lidí, čerpá od nich energii a inspiraci. Opak introverta.

Eye tracking – zjišťování, kam směřuje pozornost zákazníka či návštěvníka na webu, v tištěné inzerci nebo v layoutu novin a časopisů, pomocí oční kamery.

F 

FAQ (Frequently asked questions) – často kladené otázky, obvyklá sekce na webových stránkách a diskusních fórech.

Feast or Famine – doslova hostina nebo hlad, jev, kdy objem zakázek v průběhu roku kolísá. Buď je jich moc, nebo málo, nikdy tak akorát. Působí problémy zejména v cash flow firmy a má vliv i na psychiku podnikatele. Lze se mu bránit marketingovým plánem a důslednou marketingovou rutinou.

Fixní nákladynáklady, jejichž objem není přímo závislý na objemu výroby či poskytnutých služeb (pronájem kanceláře, pořízení počítače, zřízení telefonní linky). Viz též variabilní náklady.

Flamewar (též flame war) – bouřlivá výměna názorů na sociální síti.

Flash mob (psáno též flashmob) – technika řízeného chaosu na veřejných místech, blesková zábavná akce, při níž se na předem určeném místě sejde skupina lidí spojených společnou myšlenkou, součást guerillového marketingu.

Flow –  „stav, ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité“. Takhle flow neboli plynutí popisuje autor pojmu, psycholog Mihaly Csikszentmihalyi, ve stejnojmenné knize. Je to situace, kdy jsme natolik ponořeni do práce nebo jiné tvořivé činnosti, že zapomínáme na sebe samé, přestáváme vnímat čas a doslova splýváme s tím, k čemu je upřeno naše vědomí. 

Focus group – metoda marketingového výzkumu, zejména kvalitativního, skupinový rozhovor, diskusní panel s moderátorem.

Fold – ohyb novinové stránky.  Čtenář sleduje primárně to, co je nad ohybem, tj. v horní části výtisku. Totéž platí pro webové stránky – všechny důležité informace musejí být viditelné na obrazovce bez popojíždění.

Follow-up – zjišťování reakcí na nějaký podnět (např. telefonické potvrzování účasti pozvaných hostů po rozeslání pozvánek na akci nebo jejich následné obvolávání s poděkováním za účast, nabídkou další spolupráce, apod.).

FOMO (Fear of Missing Out) – strach, že o něco přijdeme, obava, že nám unikají zajímavé příležitosti

Font – písmo.

FOPO – Fear of Other People’s Opinions, strach z toho, co si o vás pomyslí ostatní, případně jaké komentáře obdržíte na sociálních sítích.

Forerův efekt (též barnumský efekt) – jedno z kognitivních zkreslení, označuje lidskou tendenci přijímat různé obecné, univerzálně platné a vágní charakteristiky za popis, přesně vystihující jejich osobnost. Častý argument, používaný odpůrci astrologie a typologií osobnosti.

Franchising – odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádějí na trh výrobky, služby nebo technologie, je založen na smluvním vztahu mezi poskytovatelem frančízy a nezávislými nabyvateli, kteří za úplatu získají právo vlastnit a řídit jednotku franchisingového řetězce. Též podnikání pod již zavedenou značkou.

Freelancer – viz Volnonožec.

Freemium – kombinace slov free (zdarma) a premium (prémiový), obchodní model, který nabízí základní produkt nebo službu zdarma a zpoplatňuje doplňkové či nadstavbové produkty a funkce. Využívá se typicky u digitálního obsahu, jako je software, hry, nebo informační služby.

G 

GDPR – General Data Protection Regulation, česky Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, právní úprava, platná od 25. 5. 2018, týká se ochrany osobních údajů občanů a zavádí vysoké pokuty v případě porušení.

Gestalt – humanistický směr v psychoterapii a organizačním poradenství, který vychází z existencialismu a teorie pole a pracuje s tím, co je „tady a teď“.

Gestalt tarot – způsob psychologické práce s tarotovými kartami. Jeho autorem je John McClimans. S jeho principy pracuji v rámci tarotkoučinku.

Google Analytics – nástroj společnosti Google pro měření návštěvnosti a efektivity webových stránek (lze využívat bezplatně, stačí vložit do stránek měřicí kód).

Google bomba – vlastnost vyhledávacího algoritmu Google, která umožňuje, že určitá stránka se může objevit na předních místech výsledků vyhledávání, aniž obsahuje hledanou frázi, stačí dostatečný počet odkazů na vybranou stránku obsahujících klíčové slovo.

Grafický manuál – souhrn definic firemní vizuální identity, např. podoby loga, písma, barev apod. Součástí grafického manuálu by měla být také pravidla a doporučení, jak s těmito částmi nakládat (např. určení minimální vzdálenosti loga od dalších objektů apod.).

Greenwashingmarketingem motivovaná snaha firem vypadat ekologicky a zeleně, i když tomu tak docela není. Zahrnuje používání necertifikovaných ekologických označení, uvádění zavádějících tvrzení, která nelze prokázat, nebo vyzdvihuje některé aspekty ekologického přístupu, aby zakryl jiné.

Guerilla marketing – nekonvenční forma marketingu, která využívá netradiční mediatypy nebo s nimi pracuje nezvyklým způsobem, obvykle má vypadat jako náhodná a v žádném případě ne reklamní iniciativa.

Guestpost (též guest post) – příspěvek, který autor jako host napíše na blog někoho jiného. Cílem je zpravidla budování dobrého jména či zvyšování návštěvnosti vlastních stránek.

H 

Halo efekt – (obvykle nechtěný) přenos účinku komunikace jedné značky na jinou značku nebo produkt.

Hard selling – jednostranné zaměření na aktivity, podporující prodej.

Hashtag – slovo nebo fráze označená znakem „#“ (tzv. mřížka, plůtek či hash). Zejména na sociálních sítích se používá jako forma klíčového slova. Kliknutím na takto označený výraz získáte výpis příspěvků se stejným hashtagem.

Hater – z angl. hate = nenávidět, vášnivý odpůrce naší značky nebo produktu, destruktivní kritik. Opak advokáta značky.

Heatmap – grafické znázornění chování uživatele na webu pomocí teplotní mapy, spočívá v barevném odlišení oblastí, kam uživatelé klikají často, od oblastí, kam se kliká málo nebo vůbec.

Hladoví (bídní) psi – takové produkty v Bostonské matici, které vykazují nízký podíl na pomalu rostoucím trhu. Pro firmu neznamenají perspektivu do budoucna, ani příslib hotových peněz. Při tvorbě marketingové strategie je potřeba rozhodnout, jestli jejich výrobu ukončit, nebo inovovat. Viz též dojné krávy, otazníky, hvězdy.

Hloubka návštěvy – počet stránek, které si uživatel zobrazil v rámci jedné návštěvy vašeho webu

Hodinová sazba – taxa za hodinu práce, vypočítáte pomocí interaktivního kalkulátoru.

Horní mez – vnitřně nastavená hranice úspěchu, lásky a kreativity. Její překročení často vyvolá sebe sabotáž a návrat zpět na úroveň, kde se cítíme bezpečně. Pojem použil Gay Hendricks v knize Zóna úspěchu.

HSP (Highly Sensitive People) – vysoce citliví lidé, jejich nervová soustava je nastavená tak, že mnohem intenzivněji vnímají externí podněty, je to vrozená vlastnost, kterou má asi 15-20 % populace.

HTML kód – jazyk, ve kterém jsou psány webové stránky.

Hvězdy – produkty v Bostonské matici s vysokým tempem růstu a relativně velkým podílem na trhu. Dá se od nich očekávat, že se v budoucnu stanou hlavním zdrojem zisku, je potřeba do nich investovat. Viz též dojné krávy, otazníky, hladoví psi.

I 

Ideální hodinová sazba – částka, kterou v optimálním případě chcete vydělávat za hodinu práce

Identita značky (brand identity) – základní nástroj pro řízení značky, představuje soubor značkových asociací, které chceme strategicky vybudovat nebo udržet, má projektivní charakter.

IKEA efekt – lidská tendence přisuzovat větší hodnotu věcem, které vytvořili nebo alespoň částečně smontovali sami (jako nábytek ze známého švédského řetězce).

Iluze jasnovidce – jeden z tzv. kognitivních biasů, tendence přeceňovat názory a doporučení odborníků, souvisí s tendencí vyhnout se vlastní odpovědnosti. (Důvod, proč nepoužívám tarotové karty k věštění budoucnosti.)

Image značky (brand image) – současný obraz značky ve vědomí spotřebitelů.

Imposter syndrom (též impostor syndrom) – vnitřní pocit, že pro daný úkol nemáme dostatečné kompetence, na svou pozici jsme se dostali omylem a obalamutili jsme ostatní schopnostmi, které ve skutečnosti nemáme, projevuje se perfekcionismem, sklony k prokrastinaci a přemrštěnými přípravami na pracovní úkol.

Imprese – zobrazení reklamy na internetu.

Inbound marketing – marketingová pull strategie, která se zaměřuje na „nalezitelnost“ zákazníkem. Spočívá v tom, že zákazníkům nabídneme zajímavý obsah nebo informaci (například blog), a oni si nás sami aktivně vyhledají. Opak outbound marketingu.

Indexing (indexování) – vyhledávač vybírá klíčová slova, aby zjistil, o čem webové stránky jsou. Pak je uloží do databáze, aby je mohl zobrazit ve výsledcích.

Influencer – člověk, který má vliv na chování ostatních lidí, ať už na internetu, nebo v reálném světě. Jeho doporučení a obsah, který vytváří, má moc ovlivnit názory, preference a nákupní chování svého publika (blogeři, youtubeři apod.).

Infografika – informace zpracovaná do grafické podoby, aby se dala snadněji a rychleji pochopit. Většinou jde o obrázek v dostatečné kvalitě, který představuje tiskovou zprávu, zajímavá data, novinky na trhu, různé zajímavé informace nebo problémy z nového úhlu.

Infoprodukt – též on-line produkt, soubor informací z určitého oboru, uspořádaný tak, aby zákazníkům pomáhal získat potřebné znalosti, a poskytovaný formou videí, článků, e-mailů nebo členských sekcí.

Inovátoři (innovators) – podle Everetta Rogerse kategorie zákazníků, kteří jako první kupují nové produkty a technologie, usilují o nové myšlenky a produkty, zajímá je pokrok, chtějí být první, inspirují ostatní. V populaci cca 2,5 %. Viz též Early adopters, Časná většina, Pozdní většina, Opozdilci.

Intenzivní distribuce – distribuční strategie, kdy je zboží k dispozici na všech možných prodejních místech (běžná např. u rychloobrátkového zboží běžné denní spotřeby).

Introjekty – utkvělá přesvědčení, „staré pravdy“, které jsme získali obvykle v dětství a v dospělosti ovlivňují naše postoje k podnikání, penězům a dalším věcem.

Introvert –  člověk, který čerpá energii ze svého vnitřního světa pocitů, myšlenek a prožitků. Pobyt ve větší společnosti a přemíra prožitků ho většinou stresuje a vyčerpává. Opak extroverta.

Intuice – znamená vhled nebo náhled, náhlé poznání, chápání či odhad nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním.

Intuitivní pricing – metoda určení ceny s využitím vlastní intuice a tělesného pocitu. Pracuje s cenou, která je s člověkem v souladu. (Vzdor obecnému použití názvu nemá nic společného s náhodou ani namátkovým určováním ceny.)

J 

Jádro podnikání – viz Core business

K 

Klasifikační analýzaanalýza klíčových slov, která v optimalizaci pro vyhledávače pomáhá rozčlenit širší, obecnější téma na na užší, konkrétnější podtémata, slouží k určení, které podstránky, kategorie a vyhledávací kritéria jsou na webu potřeba

Klíčové slovo (keyword) – výraz, který uživatelé vyhledávají na internetu. Klíčovým slovem může být i slovní spojení nebo celá věta.

Kognitivní zkreslení (kognitivní biasy) – tendence myšlení, díky nimž může docházet k chybným úsudkům. Jsou základem předsudků a stereotypního myšlení.

Kolo roku – pohanský koncept roku, rozděleného pomocí Slunovratů, Rovnodenností a pohanských svátků na osm částí. V podnikání může sloužit k plánování produktů a marketingových aktivit.

Komplementy – takové dva produkty, kde ze spotřeby jednoho vyplývá spotřeba druhého (např. tiskárna a toner).

Komunikační audit – zhodnocení postojů cílové skupiny, obvykle se týká médií nebo potenciálních klientů a jde o zjištění stupně povědomí nebo reakce na produkt, službu či podnik.

Konkurence – jiné firmy a jednotlivci, kteří na trhu nabízejí zboží a služby, uspokojující stejnou základní potřebu zákazníka. Pokud nabízejí stejnou službu nebo stejný produkt, jedná se o konkurenci přímou. Řešení stejné potřeby jiným produktem poskytuje konkurence nepřímá.

Konkurenční výhoda – něco, v čem jsme výjimeční, co nás odlišuje od konkurence. Je to něco, v čem jsme dobří, o co zákazník stojí a co konkurence těžko napodobí.

Kontextová reklamaPPC reklama zobrazovaná na základě obsahu stránek, reklamy se zobrazují relevantně k obsahu stránek a jejich návštěvníkům.

Kontextový efekt (context effect) – jedno z kognitivních zkreslení, znamená, že máme tendenci hodnotit lidi, produkty nebo cokoli dalšího na základě kontextu a situace, ve které se nacházíme.

Konverzní poměr (conversion ratio, míra konverze) – poměr návštěvníků a uskutečněných cílů (nákup, registrace), udává se v procentech.

Kotvapricingový princip, který vychází z předpokladu, že člověk nedokáže jen tak určit cenu výrobku nebo služby. Dokáže ale porovnávat, co je lepší nebo horší. Proto potřebuje nějaké číslo – kotvu, od kterého by se odrazil (např. cena konkurence nebo běžného výrobku denní spotřeby).

Koučink metoda osobního rozvoje, která probíhá formou vedeného rozhovoru, kouč podporuje koučovaného v realizaci změn, pomáhá mu najít vlastní řešení a podívat se na situaci z nového úhlu.

Key Performance Indicator (KPI) – klíčový ukazatel výkonu, vybraná metrika z webové analytiky, která prokazuje úspěšnost webových stránek nebo reklamní kampaně.

Křivka poptávky – zobrazuje množství výrobků, které lze na trhu prodat za určité období.

Kvalitativní výzkum – typ marketingového výzkumu, v němž se klade důraz na podrobné prozkoumání názorů vybraných představitelů cílové skupiny na zkoumaný problém, typickou metodou jsou individuální rozhovory či skupinové rozhovory (focus groups). Viz též kvantitativní výzkum.

Kvantitativní výzkummarketingový výzkum, který popisuje marketingové a společenské jevy v měřitelných statistických veličinách, typickými metodami jsou dotazník (e-mailový, osobní, telefonický) a anketa. Viz též kvalitativní výzkum.

Kvótní výběr – metoda záměrného výběru vzorku pro výzkum trhu, jsou dány počty (kvóty), kolik lidí s jakými charakteristikami má být vybráno.

L 

Landing page (cílová stránka) – stránka webu, na kterou se návštěvník dostane kliknutím z reklamní kampaně.

Launch – uvedení (výrobku) na trh.

Layout – rozložení jednotlivých prvků (např. text, obrázky, titulky) na stránce tiskoviny, letáku, časopisu nebo webu.

Leadpotenciální zákazník, který zareagoval na marketingovou pobídku, například na reklamu. Pojem nemá český ekvivalent. Viz též Lead generation nebo Lead nurturing.

Lead generation – generování podnětů (zejména na internetu), které mají za cíl povzbudit zájem zákazníka. Když potenciální zákazník na podnět zareaguje, stává se leadem.

Lead nurturing – taktiky budování vztahu se zákazníkem na internetu ve všech fázích prodejního procesu, práce se zákazníkem (leadem), který projevil zájem o produkt nebo službu.

Link building – budování zpětných odkazů, způsob, jak zvýšit svým stránkám Page Rank, a tím i pozici ve vyhledávačích.

Link farmy – speciální weby složené z mnoha stránek, propojených zpětnými odkazy. Pro uživatele nejsou nijak užitečné, proto patří k zakázaným SEO technikám a hrozí za ně penalizace.

Linkbaiting – doslova lákání zpětných odkazů, princip tvorby kvalitního obsahu na webu, na který budou lidé spontánně odkazovat.

Lockvogel (volavka) – dočasná dumpingová cenová strategie, určená k rychlému ovládnutí nových trhů.

Locus of control – (místo či těžiště řízení), sociálně psychologický pojem, který označuje, do jaké míry jsou lidé přesvědčeni o tom, že jsou schopni řídit a ovládat výsledky své činnosti. Jeho autorem je Julian Rotter. Člověk, který má interní locus of control, věří, že svůj život ovlivňuje především on sám. Naproti tomu osoba s externím lokusem přičítá všechny události vlivům, které jsou zcela mimo jeho kontrolu.

Logo (též logotyp) – označení organizace, společnosti, firmy nebo instituce ve speciálním grafickém provedení.

Long tail – víceslovná slovní spojení (klíčová slova), která umožňují přesnější vyhledávání a SEO optimalizaci.

Longitudinální výzkummarketingový výzkum, v němž je jednotlivec dotazován nebo sledován v delším časovém období.

Loss leader – oblíbený produkt, který je v supermarketu dočasně nabízen se slevou, aby přilákal zákazníky, a tím podpořil prodej dalších produktů.

Lovemarksznačky, které u spotřebitelů vyvolávají vysokou míru respektu a lásky a setkávají se s větší odezvou než tradiční brandy. Marketingový koncept, vytvořený Kevinem Robertsem z agentury Saatchi & Saatchi.

Luxusní zboží – ekonomické označení zboží, po němž poptávka stoupá rychleji než úměrně s rostoucím příjmem, vykazuje vysokou elasticitu poptávky.

M 

Malý podnikatel – podnikatel, který zaměstnává méně než 50 pracovníků a obrat nebo celkovou bilanci za poslední účetní období do 10 mil. EUR. Odpovídá definici malého podniku dle požadavků EU.

Manday – člověkoden, denní sazba, částka, kterou obvykle vyděláte za jeden pracovní den.

Mapa stránek (též mapa webu, sitemap) – přehled všech stránek webu, seřazený podle jejich hierarchie.

Market share – tržní podíl, podíl určitého produktu nebo značky na konkrétním trhu, udávaný v procentech.

Marketing – všechny aktivity, které vám pomáhají k úspěchu v podnikání.

Marketingová koncepce – jedna z marketingových koncepcí, založená na principu trvalé orientace na zákazníka a jeho potřeby. Objevila se v 50. letrch 20. století. Viz též: výrobní koncepce, výrobková koncepce, prodejní koncepce, koncepce sociálního marketingu.

Marketingové nástroje – postupy, metody, techniky a aktivity, které firma používá ke svému zviditelnění a získání nových i udržení stávajících zákazníků.

Marketingový cíl – místo, kam se pomocí marketingových aktivit chceme dostat (např. zvýšení prodeje, zdvojnásobení obratu, posílení známosti v cílové skupině).

Marketingový mix – soubor taktických marketingových nástrojů, které firmě umožňují upravit nabídku dle přání zákazníků na cílovém trhu. Jeho součásti, tzv. 4P, jsou produkt, cena, distribucepropagace.

Marketingový plán – dokument, který shrnuje marketingový cíl, cílovou skupinu, strategii, zvolené nástroje a rozpočet na aktuální rok.

Marketingový výzkum – též výzkum trhu, systematické shromažďování a vyhodnocování informací, které vedou k pochopení požadavků trhu. Souhrn metod a postupů při hledání odpovědí na otázky týkající se nákupního chování zákazníků, kvality distribuce výrobků, účinnosti reklamy, cen a dalších prvků marketingového řízení. Dělí se na kvalitativní a kvantitativní.

Marže – rozdíl mezi tržbami a náklady na prodané zboží, tedy mezi prodejní a nákupní cenou zboží nebo služby. Počítá se shora (z prodejní ceny) čili z ceny utržené za zboží, a proto není totéž co čistý zisk. Ziskem je až marže snížená o náklady, které souvisejí s prodejem zboží nebo služby.

Mastermind –  též masterminding, organizovaná skupina lidí, kteří se pravidelně setkávají, aby se vzájemně podporovali v úspěchu v podnikání a osobním rozvoji. Setkání jsou věnovaná sdílení zkušeností, řešení aktuálních problémů, zpětné vazbě a vzájemné inspiraci. (Chcete-li mastermind zažít, přihlaste se na Byznys kruh.)

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) – typologie osobnosti, kterou během 2. světové války vytvořily Katharine Cook Briggsová a její dcera Isabel Briggsová Myersová. Zaměřuje se na to, jak různí lidé vnímají svět a činí rozhodnutí, rozeznává celkem 16 typů, označovaných písmeny.

Medialist – seznam pro firmu relevantních novinářů s kontakty.

Mediaplán – podrobné rozvržení firemní prezentace v médiích; v reklamní praxi označuje časový rozvrh, v němž budou odvysílány televizní či rozhlasové spoty, otištěna inzerce a vyvěšena venkovní či online reklama.

Mentoring – profesní vztah, založený na předávání zkušeností a dovedností.

Merchandising – techniky zviditelnění značkových výrobků či služeb v místě prodeje. Viz též sales promotion.

Mikropodnik – nezávislý podnikatel, který má méně než 10 zaměstnanců a obrat nebo celkovou bilanci za poslední uzavřené účetní období do 2 milionů EUR., viz též drobný podnikatel.

Mindset – systém vnitřních přesvědčení a postojů, nastavení hlavy. U živnostníků a volnonožců se velmi silně promítá do podnikání.

Minimalismus – filozofie vědomého spokojení se s málem, vědomé soustředění na věci, kterým přikládáme největší význam, a odstranění všeho, co nás od nich odvádí. Minimalismus je možné uplatňovat i v marketingu.

Minimum viable product (MVP, minimální životaschopný produkt) – výrobek nebo služba s nejmenší možnou funkcionalitou, který je možné uvést na trh a otestovat na něm zájem zákazníků. Koncept vytvořil v roce 2001 Frank Robinson.

Mise (poslání) – prohlášení o tom, co firma dělá a jaký to má smysl, má být jedinečné, originální, jednoduché, srozumitelné, snadno zapamatovatelné, vymezující firmu vůči konkurenci, přesvědčivé a motivující.

MLM (Multi-level Marketing) – prodej prostřednictvím obchodních zástupců, kteří jsou organizováni v pyramidové struktuře, vyšší vrstvy inkasují provize z prodejů těch nižších.

Mobile first – přístup k navrhování webových stránek, kdy se verze pro mobily tvoří jako první

Mobilní marketing – odvětví marketingu, které využívá funkcionalit mobilních telefonů. Zahrnuje například SMS, MMS, mobilní hry, bluetooth připojení, obrázky, tapety, zvonění, apod. K jeho rozmachu došlo především s nástupem tzv. chytrých telefonů. Na mobilním marketingu jsou založeny též LBS.

Money block – viz introjekty

Mosquito marketing – marketingové aktivity malých firem, které těží ze slabých stránek několikanásobně větší konkurence.

Multipotenciál – člověk, který má mnoho různých zájmů, v životě se věnuje různým tvůrčím činnostem a má šanci vyniknout v mnoha různých oblastech. Termín v tomto kontextu propaguje zejména Emilie Wapnick, Marie Forleo stejný fenomén nazývá Multipassionate Entrepreneur.

Myšlenková mapa – též mentální mapa, grafické uspořádání klíčových slov, doplněné obrázky, které vyznačuje vzájemné vztahy a souvislosti; využívá se například k učení, plánování nebo řešení problémů. Metodu vynalezl v 60. letech 20. století Tony Buzan.

Mystery Calling – druh marketingového výzkumu, kdy výzkumník po telefonu vystupuje v roli zákazníka. Viz též mystery shopping.

Mystery Shopping – druh marketingového výzkumu, výzkumník předstírá nákup a následně hodnotí svou zkušenost v roli zákazníka. Viz též mystery calling.

N 

Náklady – peněžně vyjádřená spotřeba výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů, spotřeba hodnot v daném období zachycená v účetnictví. Dělí se na variabilnífixní. Opak výnosů.

Našeptávač – funkce internetového vyhledávače. Zatímco uživatel píše text, ovládací prvek mu nabídne jako nápovědu možnost nebo možnosti, které odpovídají již napsané části textu.

Negativní zkreslení – lidská tendence více si všímat hrozeb než příležitostí a přikládat negativním událostem větší význam než pozitivním.

Networking nacházení, navazování a vytváření (zejména obchodních) vztahů mezi lidmi.

Neuromarketing – marketingový směr, který zkoumá oblast mozku zákazníka, která určuje chování při výběru značky, při nákupu produktu nebo jak zaznamenává a interpretuje reklamu.

Newsletter – tištěný nebo elektronický informační zpravodaj, nástroj direct marketingu.

Nezávislý profesionál – viz Volnonožec.

O 

Obsahová strategie (angl. content strategy) – plánování, tvorba, publikace a řízení užitečného a uživatelsky přívětivého obsahu, nejčastěji na webových stránkách nebo sociálních sítích, určení, co publikovat, kde, kdy a jakým způsobem

Obslužnost – Souhrnný název pro hodiny, které OSVČ tráví prací, kterou nelze nikomu vyfakturovat, typicky zahrnuje administrativu, účetnictví, marketing a sebevzdělávání.

Oční kamera – speciální kamera snímající pohyb zornice, používá se pro zjišťování intenzity pozornosti příjemce reklamy, testování layoutu tiskovin a webových stránek (též eye tracking).

Off trade – prodej (např. alkoholu) v obchodech, retail segmentu, mimo hotely a restaurace.

Off-page faktory – vnější vlivy působící na danou webovou stránku. Ovlivňují umístění ve výsledcích vyhledávání, a jelikož jsou hůře ovlivnitelné, klade se na ně větší důraz. Patří sem především kvalitní zpětné odkazy. Termín z oblasti optimalizace pro vyhledávače.

Ofset – metoda tisku z plochy, tisknoucí a netisknoucí místa se liší odpudivostí mastných tiskových barev a vody. Značnou část ceny tvoří příprava, proto se vyplatí až ve velkých nákladech. Menší je vhodnější tisknout digitálně.

Omnibusmarketingový výzkum, realizovaný na různá témata, často pro potřeby různých zadavatelů. Snižuje náklady na výzkum trhu, přitom umožňuje získat kvalitní data.

On-page faktory – všechny části webu, které mohou ovlivnit jeho pozici ve fulltextových vyhledávačích (např. HTML značky a jejich uskupení ve zdrojovém kódu, navigační prvky, apod.)

On-trade – prodej (např. alkoholu) v restauracích, hotelech, kavárnách.

Out of home (OOH) – formy reklamy, které na cílovou skupinu působí mimo domov (indoor i outdoor).

Open source – Programy, které jsou šířeny pod volnou licencí a jsou dostupné zdarma. Vývoj zajišťuje vždy komunita programátorů.

Opozdilci (laggards) – podle Everetta Rogerse skupina zákazníků, kteří jsou silně svázaní s tradicí, nemají rádi novinky, nakupují s odstupem, hrají na jistotu, nový výrobek si koupí až ve chvíli, kdy starý definitivně dosloužil. V populaci cca 16 %. Viz též Inovátoři, Early adopters, Časná většina, Pozdní většina.

Optimistické zkreslení (optimism bias) – tendence všímat si pouze pozitivních aspektů určitého jevu nebo situace. Časté zejména při pohledu na vlastní podnikatelský záměr.

Organic search (česky přirozené výsledky vyhledávání) – výsledky ve vyhledávači (v SERP), které nejsou ovlivněné penězi ani zásahem administrátora, nejrelevantnější seznam výsledků postavených čistě na algoritmu vyhledávače.

Oserný příplatek – též oser fíčko, navýšení ceny pro zákazníky, kteří se chovají způsobem, jakým nechceme (nedodržují termíny, platí pozdě faktury, připomínkují již schválený text).

OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) – termín používaný v českých zákonech pro fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti.

Otazníky – produkty v Bostonské matici, které mají nízký relativní podíl na rychle rostoucím trhu. Jejich pozice je značně nestabilní, protože v budoucnu mohou být stejně dobře ziskové jako ztrátové. Jejich další osud závisí zejména na volbě vhodné marketingové strategie. Viz též dojné krávy, hvězdy, hladoví psi.

Outbound marketing – označení pro klasické push marketingové postupy, jako je např. televizní, rozhlasová nebo internetová reklama. Finančně náročnější, zákazník se jím může cítit obtěžován. Pojem má částečně pejorativní význam. Opak inbound marketingu.

Outsourcing – zajišťování služeb pro jinou firmu, která se tak může lépe věnovat jádru (hlavnímu předmětu) svého podnikání. Například správa IT, úklid, některé marketingové služby.

P 

Packaging – disciplina využívající spotřebitelského obalu k marketingové komunikaci směrem ke koncovému zákazníkovi.

Panel – soubor vybraných respondentů, od něhož je možno získávat informace delší dobu, pravidelně a obvykle ke stejnému okruhu problémů. Termín z oblasti výzkumu trhu.

Pantone – barevné vzorníky, používané jako standard při definování barevnosti tiskovin nebo webových prezentací.

Paradox volby – výběr z většího počtu možností vyvolá větší zájem zákazníků, ale menší ochotu nakupovat, příkladem je tzv. marmeládová studie, kde lidé v obchodě měli ochutnat džem a získat kupon na jeho nákup, při 6 variantách 40 % návštěvníků ochutnalo a z toho 30 % nakoupilo, při 24 variantách 60 % ochutnalo, ale džem skutečně zakoupila jen 3 % (viz též rozhodovací paralýza)

Paretovo pravidlo – zákon, který říká, že 20 % úsilí vede k 80 % výsledků. Marketingově se dá využít například v tom, že 20 % zákazníků přináší firmě 80 % tržeb. Autorem je italský ekonom Vilfredo Pareto.

Penalizace – jev, který webu hrozí při použití některé z podvodných technik tzv. Black Hat SEO. Projeví se nejčastěji poklesem stránky ve výsledcích vyhledávání nebo úplným vyřazením. Jde o termín z oblasti optimalizace pro vyhledávače.

Perfekcionismus – osobnostní rys, který se navenek projevuje snahou o co nejlepší výsledek. Provází ho vysoká očekávání na vlastní výkon i výkon ostatních. Vede k přílišné sebekritice a kritice kolegů či partnerů a neustálé úzkosti z hodnocení vlastní práce ostatními.

Permalink (permanent link) – stálý odkaz, který vždy ukazuje na konkrétní článek či obsah na webu a nemění se v čase.

Permission marketingmarketing s svolením, kampaně, které se na rozdíl od rušivého obtěžujícího marketingu snaží přinášet personalizovaná inzertní sdělení těm, kdo o ně mají opravdu zájem.

Persona – popis konkrétní osoby, které jsou určeny vaše produkty a služby. Modelový zákazník, vytvořený na základě údajů o vaší cílové skupině a průzkumu trhu. Zahrnuje demografické údaje i informace o chování, hodnotách, potřebách, vlastnostech nebo nákupní motivaci.

Píárko – článek v novinách, časopise nebo na internetu, který není dílem redakce, ale byl dodán a zaplacen komerčním klientem, lidový název pro tzv. advertorial. Oblíbený nešvar některých českých médií.

Placebo efekt – situace, kdy naše víra, že něco funguje, způsobí, že to skutečně funguje.

PLC – product life cycle, životní cyklus produktu, zahrnuje fázi vývojovou, zaváděcí, růstovou, zralosti a úpadku.

Podcasting – přenos digitálního audio obsahu přes internet do počítače nebo mobilního zařízení (výraz vznikl spojením slov iPod a broadcast).

Pogo sticking – označuje situaci, kdy uživatel zadá do vyhledávače klíčové slovo, klikne na jeden z výsledků, vidí, že to není ono, rychle klikne zpět na vyhledávání a potom na další výsledek. Tento typ chování je přímým výsledkem okamžité nespokojenosti s výsledkem vyhledávání, na rozdíl od bounce rate se vždy jedná o negativní jev.

POP/POS – (point of sale či point of purchase) soubor reklamních materiálů a produktů použitých v místě prodeje pro propagaci určitého výrobku nebo výrobkového sortimentu.

Pop up – vyskakovací okno na webové stránce, jeho obsahem je zpravidla reklama, upozornění na akci nebo výzkum trhu.

Populace – základní soubor, na který potřebujeme zobecnit výsledky výzkumu trhu. Ne nutně se jedná o všechny obyvatele ČR, populací může být i naše cílová skupina.

Positioning značky (positioning = umísťování) – proces vytváření vjemu ve vědomí zákazníka, který je spojen s povahou podnikání firmy a nabízeného výrobku či služby. Positioning vytvářejí proměnné, jako je kvalita produktu/služby, cena, způsob distribuce, image a další. Je relativní vůči konkurenci a existuje v myslích spotřebitelů.

Potvrzovací zkreslení (confirmation bias) – jedno z kognitivních zkreslení, lidská tendence upřednostňovat takové informace a výklady, které podporují jeho vlastní názor, a naopak podceňovat nebo úplně ignorovat ty, které jsou v rozporu s jeho viděním světa.

Použitelnost – přizpůsobení webových stránek uživatelům a účelu, pro který byly vytvořeny.

Pozdní většina (late majority) – podle Everetta Rogerse skupina zákazníků, kteří jsou opatrní, k novinkám přistupují skepticky,  nový výrobek koupí až ve chvíli, kdy jej kupuje většina zákazníků. V populaci zastoupena cca 34 %. Viz též Inovátoři, Early adopters, Časná většina, Opozdilci.

Pozvolné zdražení – mírné navýšení ceny (max. o 20 %), zpravidla se dělá pravidelně, opakem je skokové zdražení.

PPC (Pay Per Click) – reklamní systém, ve kterém inzerent neplatí za zobrazování reklamy, ale až za proklik, tedy uživatele, který přijde na jeho stránky přes PPC reklamu. K nejpoužívanějším PPC systémům patří Google AdWords, a Sklik (Seznam), na podobném principu funguje i reklama na Facebooku.

Přednostní výpis – reklamní formát nabízený zejména internetovými portály, placené první pozice ve vyhledávání nebo na stránce určité kategorie v katalogu.

Press release – viz tisková zpráva.

Pretestymarketingový výzkum sloužící k předběžnému ověření účinku připravované reklamní kampaně.

Preventistická past – přesvědčení, že lidé budou kupovat naše produkty a služby jen proto, že je to správné nebo že by měli.

Pricingcenotvorba, proces a problematika spojená s nastavením ceny produktu nebo služby a s cenovou strategií.

Pricing page – podstránka na webu, která obsahuje ceny produktů a služeb.

Přímá návštěvnost – objem návštěvníků, kteří na webovou stránku vstoupili přímo zadáním URL adresy do prohlížeče.

Princip bumerangu – při vyjednávání o ceně, platu nebo odškodnění výše prvního požadavku nastavuje kotvu. Čím je požadavek vyšší, tím vyšší je nakonec výsledek. I absurdně vysoký požadavek zvedá koncovou cenu.

Přirážka – vyjadřuje podíl z ceny, který si obchodník přirazil k nákupní ceně. Na rozdíl od marže se počítá zespoda.

Příslib značky – vyjádření očekávání, výhod a hodnot, které značka nabízí zákazníkovi.

Přístupnost webu (accessibility) – absence bariér pro uživatele se zdravotními obtížemi či omezenými technickými možnostmi.

Privátní značky (private labels) – vlastní značky maloobchodních řetězců (např. Clever, Tesco Value).

Procrastibranding – spojení brandingu a prokrastinace. Situace, kdy se místo skutečného byznysu věnujete leštění své značky, nebo spoustu věcí odkládáte, až budete mít název, značku, logo, web…  Autorkou pojmu je pravděpodobně Denise Duffield-Thomas.

Prodejní koncepce – jedna z marketingových koncepcí, založená na předpokladu, že pasivního zákazníka je třeba ke koupi přimět pomocí aktivního prodeje, zaměřena na potřeby prodejce. Člověka, který uvázl v tomto stádiu vývoje, poznáme podle věty: „Nabízím úžasné zboží, ale moji zákazníci jsou nejspíš natvrdlí, protože ho nekupují.“ Viz též výrobní koncepce, výrobková koncepce, marketingová koncepce, koncepce sociálního marketingu.

Prodejní trychtýř – viz sales funnel.

Product placement – použití reálného výrobku nebo služby ve filmu, seriálu nebo živém vysílání, s přiznanou značkou. Na rozdíl od skryté reklamy za jasných, zpravidla smluvně podložených podmínek.

Produkt – obecně něco, za co jsou zákazníci ochotni platit. Jeden ze čtyř základních prvků marketingového mixu (další jsou cena, distribucepropagace).

Prokrastinace – chorobné odkládání (zejména pracovních) úkolů a povinností. Místo toho, abychom pracovali na něčem, co je potřebné, ale nepříjemné, děláme něco jiného.

Propagace – součást marketingového mixu, souhrn postupů, metod a technik, které pomáhají dát zákazníkům vědět o nabízených produktech a službách.

Prospect – potenciální zákazník. Spadá do cílové skupiny a může mít zájem o nabízené produkty a služby. Když zareaguje na prodejní nabídku, stává se leadem.

Prostředníkdistribuční mezičlánek, zboží nakoupí, po určitou dobu se stane jeho vlastníkem, a pak ho znovu prodá (např. velkoobchod – maloobchod).

Protopersona – profil ideálního zákazníka, vytvořený od stolu bez ověřování, výchozí materiál ke tvorbě skutečné persony

Psychologie fontů – obor, který popisuje, jakým způsobem fonty ovlivňují vnímání textu.

Public relations – záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností.

Pull strategie – je zacílena na konečného spotřebitele (zákazníka), typická je pro ni snaha přesvědčit zákazníky o výhodnosti nákupu pomocí agresivních reklamních kampaní, uplatňována bývá tehdy, když jde o  odlišitelné výrobky, renomované značky, výrobky s nepřehlédnutelnou image a tehdy, když lze očekávat velkou poptávku. Hlavními nástroji jsou reklama a podpora prodeje.

Push strategiemarketingová strategie tlaku, spočívá ve snaze protlačit výrobek distribučním řetězcem. Používá různých slev a srážek, zaměřených na zvyšování objemu prodejů. Používá se zejména na trzích s výraznou konkurencí, kde se jednotlivé výrobky od sebe příliš neliší. Hlavními nástroji jsou osobní prodej a podpora prodeje.

Pygmalion efekt – situace, kdy jsou lidé úspěšní nebo neúspěšní, protože mají dojem, že by takoví být měli.

Pyramida produktů – model uspořádání ceníku nebo produktové nabídky, základnu pyramidy tvoří nejlevnější a nejjednodušší produkty, vrchol tvoří vlajková loď. Jednodušší produkty pomáhají budovat důvěru zákazníků a postupně směřovat k těm dražším.

Q 

QR kód – čtvercový obrazec, tvořený černými a bílými bloky. Obrazec nese textovou zprávu, kontaktní informace nebo odkaz na webové či mobilní stránky. Do jednoho QR kódu se vejde až 7 000 číslic, nebo text o délce 4 300 znaků. Pro čtení QR kódů je třeba mobilní telefon s fotoaparátem a nainstalovanou čtečkou QR kódů, k prohlížení odkazů je nutností připojení k internetu.

R 

Ranking – aktivita, při níž vyhledávač posuzuje, nakolik je daná webová stránka relevantní k vyhledávanému klíčovému slovu.

Rebranding – změna loga, značky, korporátního designu.

Redakční systém – též content management system, CMS, systém pro správu obsahu webových stránek. Kromě volně dostupných (tzv. open source) redakčních systémů, jako je Joomla nebo WordPress, existují i systémy vyvinuté na míru jednotlivými firmami.

Relaunch – opětovné uvedení (produktu, značky) na trh.

Remarketing – strategie opětovného oslovování zákazníků, kteří již navštívili naše webové stránky, relevantní reklamou, viz též retargeting

Remitenda – neprodané výtisky, rozdíl mezi tištěným a prodaným nákladem u tištěných médií.

Research call – výzkumný telefonát zákazníkovi s cílem zjistit jeho potřeby a přání (a podle toho pak připravit nabídku produktů či služeb na míru), viz též cold calling.

Respondent – účastník marketingového výzkumu, příjemce dotazníku či ankety, dotázaný.

Responzivní web – webové stránky, které dokážou přizpůsobit svou šířku zařízení, na kterém jsou zobrazeny (např. monitor, mobil, tablet…)

Retargeting – druh cílení reklamy na zákazníky, kteří už s námi byli v kontaktu (např. navštívili náš web), viz též remarketing

RGB – zkratka Red Green Blue, tedy červená zelená modrá. Jedná se o barevné schéma, používané pro ukládání barev v mnoha grafických formátech. Používá se zejména na obrazovkách, monitorech a projektorech (na rozdíl od schématu CMYK, které je vhodnější pro tisk).

Rituál – ustálený postup, založený na přesvědčení, že pomocí určitého chování můžeme nějakým způsobem ovlivnit budoucnost, přestože mezi tímto chováním a výsledkem neexistuje žádný zřejmý příčinný vztah.

ROI (Return on Investment) – návratnost investic do reklamní kampaně, udává se v procentech.

Rozhodovací paralýza psychologický jev, kdy si člověk není schopen vybrat z více nabízených možností.  Je tím horší, čím více možností máme na výběr, čím jsou jednotlivé možnosti podobnější a čím méně informací o jednotlivých variantách máme. V marketingu se nejčastěji projevuje při výběru produktů, vyhodnocování variantních nabídek nebo při návrhu navigace na webových stránkách.

RSS – angl. zkratky Really Simple Syndication, internetová technologie umožňující odebírání novinek z webových stránek, např. zpravodajských serverů nebo blogů.

S 

Sales Funnel – prodejní trychtýř (slovensky predajný lievik). Model, který popisuje cestu zákazníka od prvotního zájmu k nákupu. Na začátku je poměrně početná skupina potenciálních zákazníků, ale jen velmi málo z nich na konci nakoupí. Nakreslený model tvarem proto připomíná trychtýř. Podobnou věc popisuje model AIDA nebo framework STDC.

Sales promotion (podpora prodeje) – soubor marketingových nástrojů, jejichž cílem je upoutat pozornost zákazníka a stimulovat ho k nákupu. Ke klasickým technikám patří sampling, ochutnávky, couponing, předváděcí akce, soutěže, POS materiály, zákaznické kluby, merchandising, eventy, slevové poukázky, reklamní dárky, In store komunikace, apod. Součást BTL.

Sampling – rozdávání vzorků, účelem je motivovat potenciálního zákazníka k vyzkoušení produktu. Nástroj sales promotion.

Saturace cílové skupiny – situace, kdy všichni, kdo mohli vidět naši prezentaci nebo si koupit náš výrobek, už tak učinili. Na sociálních sítích tento moment znamená, že už prakticky nemáme koho oslovovat.

Scarcity – nedostatek, vzácnost. V marketingu se používá jako prvek zvýšení zajímavosti nabídky pro zákazníka, například když se dá do prodeje limitovaný počet kusů nebo je akce striktně omezena časově.

Sebe-sabotáže – viz introjekty

Segmentace trhu – rozčlenění trhu do homogenních skupin, které se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním.

Selektivní distribuce – distribuční strategie, kdy je zboží k dispozici pouze na omezeném počtu míst, místa jsou vybírána na základě povahy výrobků nebo specifických rysů trhu (např. specializovaná prodejna + eshop)

Senzorický marketing – marketing, který využívá faktorů vytvářejících prostředí a atmosféru v prodejně (hudba, vůně, barvy, hmatové a chuťové prvky), a tak vyvolává u spotřebitele pozitivní reakce pro nákup určitého druhu zboží.

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) – způsob vytváření nebo úprav webových stránek vedoucích ke zlepšení jejich pozic ve výsledcích fulltextového vyhledávání. Dělí se na přirozenou nebo umělou. Kromě toho existuje celá řada podvodných technik tzv. Black Hat SEO.

Šeptanda – předávání informace (převážně ve formě doporučení) z osoby na osobu neformálním způsobem. Viz též WOM. Součást Buzz marketingu.

SERP – Search Engine Result Page, stránka s výsledky hledání v internetovém vyhledávači.

Skimming – sbírání smetany, druh cenové strategie, kdy se málo výkonnému produktu přisoudí vysoká cena, rizikový a obvykle dočasný postup, použitelný v případě uvádění nového výrobku na trh.

SklikPPC systém společnosti Seznam.cz, a.s., inzeráty se zobrazují ve výsledcích vyhledávání (fulltextu) na portálu Seznam.cz a v obsahové síti spřátelených webů.

Skokové zdražení – náhlé zvýšení ceny o více než 20 %, opakem je pozvolné zdražení.

Sleeper effect – čtenář nejprve textům z inzerátů a advertorialů věří méně, postupně ale zapomene, kde informaci četl, a pamatuje si jen to, co mu říkala.

Slepá skvrna – neschopnost rozpoznat vlastní kognitivní zkreslení, byť u druhých je vidíme jasně.

Sleva – taktika dočasného snížení cenycílem oslovit nové zákazníky nebo stimulovat ty stávající k dalšímu nákupu. V českých firmách značně nadužívaný marketingový nástroj.

Snippet – náhled vašeho odkazu ve vyhledávači, jeho součástí je titulek, URL cílové stránky, popisek stránky, případně další mikrodata a metadata.

Snowball – metoda výběru vzorku pro marketingový výzkum,  původní informátor nás vede k dalším členům cílové skupiny, postupně se „nabalují“ další a další.

Sociální marketingová koncepce – jedna z marketingových koncepcí, založená na předpokladu, že zájmy firmy a zákazníka je třeba sladit s dlouhodobými sociálními a etickými zájmy celé společnosti. Viz též: výrobní koncepce, výrobková koncepce, prodejní koncepce, marketingová koncepce.

Somatické markery – myšlenkové zkratky, založené na vytváření asociací ze vzpomínek, údajů a emocí, fungují jako nevědomé a instinktivní motivátory k nákupu (např. kupujeme dánskou minerálku, protože si Dánsko podvědomě spojujeme s čistotou a zdravím).

Soulful Entrepreneur – člověk, který podniká srdcem. Propojuje to, co ho baví a v čem vidí smysl, s tím, po čem je poptávka. Vydělává peníze způsobem, který zároveň dělá dobře jeho duši.

Spam – hromadně rozesílaná nevyžádaná elektronická pošta. Slovo původně označovalo lunch meat, pro nevyžádanou poštu ho pravděpodobně jako první použila britská komediální skupina Monty Python.

Spirituální bypass – tendence utíkat se k duchovnu místo řešení vlastních emocionálních problémů, zranění a vývojových úkolů. Spiritualita slouží jako únik před nepříjemnou realitou a nároky života. Termín zavedl psychoterapeut John Welwood v 80. letech 20. století.

Sponzoring – podpora sportovní, kulturní nebo neziskové akce, osoby nebo organizace formou finančního nebo materiálního daru. Protihodnotou je zpravidla zveřejnění názvu firmy, loga či sloganu v názvu akce, na dresech hráčů, na pódiu či v propagačních materiálech.

Spouštěč – též trigger, událost, která bezprostředně vede k nákupu, často bývá emocionálně nabitá (např. kvůli mobilu se slabou baterií zmeškáme důležitý hovor).

Srdcový klient – též ideální zákazník, prototyp klienta, na kterého cílíte své marketingové aktivity, je to člověk, který má zájem o vaše produkty a služby, má možnost a pravomoc si je koupit, a navíc je svou povahou blízký vašemu srdci

Stádní efekt (bandwagon effect) – tendence měnit své chování a rozhodovat se podle toho, kolik dalších lidí v našem okolí smýšlí nebo se rozhoduje stejně.

STDC framework – myšlenkový rámec, jehož autorem je Avinash Kaushik (český překlad článku najdete zde). Zákazník podle něj prochází čtyřmi základními rozhodovacími fázemi, kterými jsou SEE (vidět), THINK (myslet), DO (dělat) a CARE (pečovat).

Strategie – obecný postup, jak se dostat ke zvolenému cíli. Pojem pochází z oblasti vojenství, je nadřazený pojmu taktika.

Strategie souběžce (následovníka) – jedna z marketingových strategií Philipa Kotlera, spočívá v udržení pozice v dané branži prostřednictvím segmentace trhu se zaměřením na rentabilitu místo na tržní podíl. Souběžců bývá zpravidla na trhu nejvíce. Viz též strategie vládce trhu, vyzyvatele, výklenkáře.

Strategie vládce trhu (též tržního vůdce) – jedna z marketingových strategií podle Philipa Kotlera, spočívá ve snaze rozšiřovat celkový trh, udržet tržní podíl uvnitř konstantního trhu, nebo zvýšit tržní podíl. Vládce trhu též kontroluje podmínky uvnitř odvětví, rozhoduje o cenách a může vytvářet též bariéry pro vstup nových subjektů na trh. Viz též strategie vyzyvatele, souběžce, výklenkáře.

Strategie výklenkáře – jedna z marketingových strategií podle Philipa Kotlera, spočívá v uspokojování specifických požadavků malé části trhu, vhodná zejména pro malé firmy. Viz též strategie vládce trhu, vyzyvatele, souběžce.

Strategie vyzyvatele – jedna z marketingových strategií Philipa Kotlera, používaná zejména firmami v pozici druhého hráče na trhu. Jejím principem je zvýšení tržního podílu útokem na vládce trhu nebo na malé podniky v odvětví. Viz též strategie vládce trhu, souběžce, výklenkáře.

Streisand efekt – sociální fenomén, při němž snaha o odstranění nějaké informace z internetu vede naopak k jejímu mnohem většímu rozšíření. Termín vznikl v roce 2003, kdy se americká herečka Barbra Streisandová neúspěšně pokusila nechat odstranit fotografii svého domu z veřejné databáze.

Substituty – produkty a služby, které uspokojují stejné základní potřeby, pro zákazníka představují alternativu (např. rohlík nebo chleba, kino nebo divadlo).

Success fee – cílová odměna pro agenturu vyjádřená finanční částkou, jež bude splatná jen při dosažení určitých měřitelných cílů (např. získání určitého počtu zákazníků, výše obratu).

SWOT analýza – metoda analýzy, vhodná jako příprava pro marketingový plán malých firem. Výstupem je matice se čtyřmi kvadranty, do nichž se zapisují silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby.

Syndrom vyhoření – (též burnout syndrom) psychický prožitek vyčerpání, který se často projevuje zejména u lidí v pomáhajících profesích. Poprvé ho popsal americký psychoanalytik Herbert J. Freudenberger v roce 1974. Projevuje se emoční a kognitivní vyčerpaností, ztrátou zájmu a motivace a celkovou únavou. Všechny hlavní složky vycházejí z chronického stresu. Je důsledkem nerovnováhy mezi ideály a profesní realitou.

T 

Tag – též štítek, označení pro značku sloužící ke kategorizaci obsahu na webové stránce. Viz též tag cloud.

Tag cloud – mrak štítků, řadí tagy nejčastěji podle abecedy, četnost výskytu štítku na webu se projeví zvýrazněním daného tegu velikostí písma, případně barvou. Kliknutí na tag vede na stránku s výpisem obsahu, zařazeného pod tento štítek. Dnes již se od jeho používání ustupuje.

Taktika – konkrétní postup, jak se přiblížit vytčenému cíli, je podmnožinou strategie, k taktice lze přiřadit odpovědnou osobu a termín splnění

Targeting (zacílení) – proces vyhodnocování atraktivity jednotlivých tržních segmentů, výběr jednoho z nich nebo více, na které bude firma cílit ve své marketingové strategii.

Tarot – sada (obvykle) 78 karet. Lze je používat buď k věštění osudu, nebo k rozšiřování uvědomění a psychologické práci.

Teaser (upoutávka) – forma reklamy, která má upoutat pozornost a vyvolat zvědavost. Teprve po nějaké době následuje další inzerát nebo spot, který sdělení teaseru vysvětluje.

Telemarketing – metoda přímého marketingu prostřednictvím telefonu.

Testimonial – písemné nebo ústní vyjádření reálného uživatele nebo celebrity ke kvalitám produktu či služby. Používá se v reklamě.

Timesheet – tabulka nebo počítačový program k evidenci času stráveného prací na jednotlivých projektech či pro konkrétní klienty.

Tisková konference – tradiční nástroj public relations vhodný zejména pro veřejné oznámení nových skutečností (např. hospodářské výsledky, významný kontrakt, fúze apod.) většímu počtu médií současně. Může probíhat i digitálně. Pro malé firmy se jako nástroj příliš nehodí.

Tisková zpráva – sdělení s jasně danou strukturou, zasílané novinářům. Má strukturu obrácené pyramidy. První odstavec by měl obsahovat všechny podstatné informace, které další odstavce jenom rozvíjejí. Obsahuje domicil, odstavec o firmě, kontaktní údaje a obvykle také citát relevantního mluvčího.

Tlačítková novela – lidové označení novely zákona o ochraně spotřebitele, která v ČR platí od 6. ledna 2023. Mimo jiné ukládá obchodníkovi povinnost dát zákazníkovi jasně najevo, že odeslání objednávky je závazné a vyžaduje se její uhrazení. Na tlačítku by měl být text „Objednat a zaplatit“, „Objednávka zavazující k platbě“ nebo „Objednávka s povinností platby“.

Tonalita značky (anglicky tone of voice) – způsob, jak značka mluví, souhrn pravidel pro psanou i mluvenou komunikaci značky

Top of mind – subjektivně vnímaná dominantní pozice značky. První brand z dané kategorie výrobků, který se zákazníkovi vybaví.

Trackback – funkcionalita některých redakčních systémů umožňující automaticky shromažďovat linky, které odkazují na daný článek.

Trade marketing – marketingové aktivity realizované společně určitou značkou a distributorem (maloobchodníkem). Uskutečňují se nejčastěji v místech prodeje. Nejčastější formou je podpora prodeje – mimořádné propagační slevy, ochutnávky, objemové bonusy, atd.

Troll – obvykle anonymní účastník online diskusních fór, chatů či blogů, který zasílá záměrně provokativní, urážlivé nebo irelevantní příspěvky k různým tématům. Jejich hlavním smyslem je vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě nebo jinak narušit věcnou diskusi. Též viz hater.

Tryvertising – nabídka výrobků zdarma výměnou za názor spotřebitele, nástroj účinný při představování nových produktů zákazníkům.

TTL (Through the line) –  marketingový přístup, překračující dělení na ATLBTL, projekty marketingové komunikace které využívají více technik a co nejefektivněji kombinují různé typy médi. Pojem vznikl v roce 1993 v reklamní agentuře Saatchi&Saatchi.

Typologie osobnosti – rozdělení osob do skupin podle určitých společných znaků. K nejznámějším patří typologie Hippokratova (cholerik, sangvinik, flegmatik, melancholik) a Myers Briggs Type Indicator. Pro použití v podnikání se dobře hodí typologie podle živlů.

Typologie podle živlů – intuitivní nástroj, jak si zjednodušit podnikání i marketing, metodika vychází z toho, že v povaze každého člověka převažuje jeden živel (oheň, voda, země nebo vzduch), případně kombinace dvou

U 

Undercover marketing – podskupina guerilla marketingu, marketingové aktivity, u nichž si zákazník neuvědomuje, že se jedná o marketing (např. najatí herci v přirozených situacích předvádějí produkt v místech, kde se zdržuje cílová skupina).

Unikátní uživatel (unique user) – člověk, který za dané období z jednoho zařízení navštíví určitou webovou stránku. Měření nemusí být přesné. Pokud jeden člověk navštíví web ze smartphonu, webu a tabletu, započítá se 3x. Podobně více lidí, kteří sdílejí jeden počítač, se při opakované návštěvě stejné stránky zobrazí jako jeden.

Up-selling (též upselling) – marketingová strategie spočívající ve snaze přimět zákazníka ke koupi nového modelu nebo modelu vyšší třídy. Zákazník má možnost si za příplatek zvolit model s lepšími vlastnostmi než základní výrobek.

Upíří efekt – sexuálně dráždivý nebo humorný obsah reklamy odsává pozornost od toho, co se snaží sdělit. Reklama lidi zaujme, ale nejsou schopni si zapamatovat konkrétní značku nebo výrobek (zjištěno výzkumy).

URL (Uniform Resource Locator) – adresa umístění stránky, která se zobrazuje v řádku prohlížeče.

Usability – viz použitelnost.

USP (Unique selling proposition, unikátní prodejní nabídka) – prohlášení o firmě či značce, kterým zákazníkovi zdůvodňujete, proč jste pro něj jedinu alternativou, též hlavní konkurenční výhoda.

Utopené náklady – náklady, které byly už dříve vynaloženy a v současnosti je nelze nijak ovlivnit. Brát je v potaz při rozhodování většinou vede k podnikatelským chybám. Například pokračujete ve výrobě produktu, který se neprodává se ziskem, protože jeho vývoj už stál spoustu času a peněz.

UX – zkratka pro User Experience, zákaznickou zkušenost či uživatelský prožitek. Což je to, co uživatel prožívá při používání webu, služby nebo výrobku.

Uživatelské testování – ověřování použitelnosti webových stránek.

V 

Variabilní nákladynáklady, které rostou s objemem výroby, obsahují něco, co se vždy váže ke každému jednotlivému kusu vyrobeného zboží nebo poskytnuté službě (spotřeba materiálu, čas pracovníka). Viz též fixní náklady.

Variantní nabídky – pokročilá metoda cenotvorby, spočívá v tom, že zákazníkovi nabídneme několik různých variant stejné služby, které se od sebe liší mírou komfortu.

Veblenův efekt –  spotřebitelé kupují drahé luxusní zboží, i když mají na trhu dostupný levnější, ale ne úplně totožný substitut, protože mají pocit, že dražší zboží musí být zákonitě kvalitnější. (Objevitelem americký ekonom a sociolog Thorstein Veblen).

Věrnostní program – technika podpory a rozvoje dlouhodobých vztahů mezi klientem a značkou; jeden z nástrojů CRM; jeho hlavním smyslem je přimět zákazníka, který jednou nakoupil nebo využil produktu či služby firmy, aby se stal zákazníkem (spotřebitelem) trvalým.

Vězňovo dilema – v teorii her označuje situaci, kdy dva hráči (vězni) mají možnost spolupracovat nebo nespolupracovat (s vyšetřovateli). Nemohou vzájemně komunikovat. Mají na výběr vypovídat nebo mlčet, přičemž doba, na kterou budou odsouzeni, závisí na jejich vzájemném rozhodnutí. Nespolupráce přináší většinou lepší výsledek než spolupráce. Racionální hráč se tedy rozhodne pro „zradu“.

Virální marketing – marketingové aktivity usilující o to, aby se požadované sdělení šířilo „samo“, bez kontroly iniciátora (jako virus).

Vize – slovní vyjádření naší představy o tom, jak bude naše fima vypadat nebo působit za 3 – 5 let (např. preferovaný dodavatel kvalitního nářadí pro truhláře v západních a jižních Čechách s ročním obratem 3,5 mil. Kč.)

Vizuální identita – jednotný firemní vizuální styl (též Corporate Design). Zahrnuje logo, firemní barvy, výběr fontu a další atributy.

Vlog – video blog. Jeden z nástrojů video marketingu.

Volnonožec – (též freelancer nebo nezávislý profesionál), člověk, který si buduje podnikání pod vlastním jménem, jeho jméno je pro něj osobní brand, jeho kapitálem jsou zejména znalosti, dovednosti a silné stránky, středobodem podnikání je člověk sám.

Výdělkový koláč – model, který vám ukáže, jestli je váš byznys realistický. Částku, kterou chcete měsíčně vydělat, si v něm rozdělíte na jednotlivé produkty a služby, a sledujete, jestli je to možné stihnout, a jestli se očekávaná částka ze stávajících služeb dá poskládat.

Výnosy –  peněžní částky, které firma získala ze všech činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Opak nákladů.

Výrobková koncepce – jedna z marketingových koncepcí, vychází z předpokladu, že zákazník preferuje nejvyšší kvalitu a je ochoten za ni zaplatit vysokou cenu, zaměřena na výrobek. Jinak též to, co vám brání pochopit, že zákazník si může chtít koupit očesaný produkt za nižší cenu. Viz též výrobní koncepce, prodejní koncepce, marketingová koncepce, koncepce sociálního marketingu.

Výrobní koncepce – vychází z předpokladu, že zákazník preferuje levné a snadno dostupné výrobky, zaměřena na potřeby výrobce a slevy z rozsahu, pro malé firmy prakticky nevyužitelná. Viz též výrobková koncepce, prodejní koncepce, marketingová koncepce, koncepce sociálního marketingu.

Výzkumný vzorek – reprezentativní část populace s určitými charakteristikami, vybraná pro účely marketingového výzkumu. Údaje získané na vzorku by měly být zobecnitelné na celou populaci.

W 

Wall of text (WOT) – doslova zeď textu, dlouhý článek s velmi malým množstvím odstavců nebo zcela bez odstavců, publikovaný na internetu. Množství textu se obtížně čte a návštěvníka webových stránek spolehlivě odradí. Česky též kydanec či cihla.

Webforward – přesměrování domény. Služba, která přesměruje návštěvníky přicházející na váš web (doménu) na jinou vámi zvolenou URL adresu. Obvykle se dá aktivovat na hostingu.

Webhosting – prostor na internetu, kde je fyzicky uložena webová prezentace.

Webinář – finančně nenáročná online přednáška pořádaná přes internet. Jejím cílem může být představit nový produkt, nebo vzdělávat zákazníka. K hlavním výhodám patří úspora času i financí, interaktivní forma výuky a možnost sdílení s ostatními účastníky.

Webmaster – osoba, která se stará o vytvoření a bezproblémový chod webových stránek.

Webová analytika – analýza fungování, používání, a obchodních výsledků webových stránek. Může zahrnovat i vyhodnocování návratnosti reklamních kampaní.

Widget – též gadget, miniaplikace, kterými lze rozšířit a obohatit webové stránky. Mohou sloužit např. ke zobrazování počasí, nových článků, štítků, fotografií nebo propojení s dalšími webovými službami (Facebook apod.).

Wireframe – též drátěný model, zjednodušený model či architektonický návrh definující funkci a obsah stránek webu. Definuje textový i grafický obsah, rozmístění funkčních prvků, také navigaci a znění nadpisů, hlavních textů a tlačítek.

WOM (Word of Mouth) – šeptanda, marketing formou osobních doporučení předávaných ústní cestou. Součást Buzz marketingu.

WordPress – v současnosti nejpoužívanější redakční systém pro webové stránky malých firem a volnonožců.

Z 

Zákaznický slib (příslib) – to, co vaše značka nebo firma slibuje zákazníkům. Hlavní benefit vaší služby nebo produktu.

Zákon přitažlivosti (law of attraction) – princip, podle něhož podobné přitahuje podobné a na co soustředíte pozornost, to roste.

Zbožové srovnávače – webové stránky, které umožňují porovnávat produkty a vybírat mezi dodavateli podle ceny, dostupnosti, ceny dopravy, referencí apod. Efektivní marketingový kanál pro e-shopy.

Zdražení – zvýšení ceny. Může být skokové nebo pozvolné.

Zisk – rozdíl mezi nákladyvýnosy, dosahování zisku je základním smyslem existence všech firem.

Živlyoheň, voda, země, vzduch. Podle typologie živlů u každého člověka či firmy jeden živel převažuje nad ostatními, takže se podle nich dá cílitsegmentovat.

Živnostník – člověk, který provozuje výdělečnou činnost na vlastní jméno a na vlastní odpovědnost, často podniká řemeslným způsobem, buduje firmu nebo značku, má tendenci růst, navyšovat kapacitu, expandovat.

Značka – též brand, vizuální, emocionální, racionální a kulturní obraz, který se nám vybaví ve spojení s konkrétní firmou nebo produktem. Umožňuje svému majiteli dosahovat lepšího postavení na trhu, vymezit se vůči konkurenci a zpravidla i prodávat za vyšší cenu.

Zóna přechodu – prostor v okolí vstupu do prodejny, zákazník ještě není zcela uvnitř a nevnímá, co je kolem něj.

Zpětné odkazy – odkazy, které vedou na web z ostatních webových stránek. Více kvalitních zpětných odkazů zvyšuje pravděpodobnost lepší pozice ve vyhledávačích. Budování zpětných odkazů se nazývá link building.

Zprostředkovateldistribuční mezičlánek, nestává se vlastníkem zboží, ale aktivně se podílí na procesu směny zboží vyhledáváním pozitivních kontaktů mezi výrobcem a spotřebitelem (např. makléři, brokeři, pojišťovací agenti).