A 

A stojan – reklamní grafika na stabilním stojanu tvaru písmene A, umisťuje se před provozovnu, nebo uvnitř prodejny blízko propagovaného produktu. Součást venkovní reklamy.

A/B testování – porovnávání výkonnosti dvou variant stejné webové stránky,  porovnává faktory, které ovlivňují konverzi (délka a umístění formulářů, délka textu, umístění tlačítek, cena zboží, výše slevy, apod.)

Account Manager – hlavní kontaktní osoba pro klienta v reklamní agentuře, manažer zakázky.

Advergaming – složenina slov advertisement (reklama) a gaming (hraní), marketingové aktivity, které k šíření reklamních sdělení využívají počítačové hry.

Advertainment – výraz složený z anglických slov advertisement (reklama) a entertainment (zábava), forma komunikace, která spojuje reklamu se zábavou, programy a aktivity, které sdělují lidem poselství o značkách a výrobcích „hravou a nenásilnou formou“.

Advertisingreklama.

Advertorial – složenina slov advertisement (reklama) a editorial (článek), placená inzerce ve formě článku, správný název pro tzv. píárko.

Advokát značky – též evangelista, aktivní uživatel, nadšený pro značku či výrobek. Nekritický fanoušek, často má hluboké znalosti o výrobku  a osobnosti značky. Využití evangelistů je jeden z nástrojů řízení značky. Opakem je hater.

AdWords – jeden z nejpropracovanějších celosvětových PPC systémů, ve kterém se reklamní sdělení zobrazuje ve fulltextu vyhledávače Google.

Affiliate marketing – partnerský program, též označovaný jako „provizní systém“. Partnerská firma získá provizi za každého nového zákazníka, kterého doporučí, nebo který se přes jejich stránky dostane na web provozovatele.

Afinita – index, který popisuje vhodnost konkrétního reklamního nosiče nebo sdělení pro cílovou skupinu. Čím vyšší afinita, tím je médium pro oslovení konkrétní cílové skupiny vhodnější .

Afirmace – pozitivní tvrzení, vnitřně vyslovené myšlenky, touhy a přesvědčení, kterými vědomě ovlivňujeme svou mysl.

Aftershot – finální část televizního reklamního spotu, která může následovat po packshotu. Posiluje nebo odlehčuje pointu.

AIDA – marketingový koncept reakce zákazníků na marketingovou komunikaci, akronym Attention (pozornost), Interest (zájem), Desire (přání), Action (akce).

Ambientní média – nestandardní nebo netradiční média, obvykle ve venkovní reklamě, cílem jejich využití je přilákat pozornost, vzbudit zvědavost nebo stimulovat šeptandu.

Ambush marketing – též příživnický, parazitní, neférový nebo škodný marketing, marketingové aktivity, jejichž cílem je bezpracně a bez velkých nákladů se svézt na vlně velkých událostí (veletrhy, sportovní mistrovství apod.), např. využívání symbolů olympijských her nebo sportovních mistrovství firmami, které nejsou oficiálními sponzory.

Analýza klíčových slov – je rozbor klíčových slov a frází, relevantních pro web z pohledu optimalizace pro vyhledávače. Umožňuje zjistit, jaké fráze a výrazy návštěvníci vašeho webu hledají, a podle toho upravit marketingovou strategii.

Anchor text – slovo nebo slova na webové stránce, která jsou prokliknutelná a tvoří odkaz.

Animatic – audiovizuální materiál, který vzniká před produkcí televizního spotu, používá se k otestování kreativního konceptu.

Antispamový zákon – zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, upravuje zasílání nevyžádaných e-mailů a obchodních sdělení.

API rozhraní – application programming interface, kód provozovaný sociální sítí nebo jiným poskytovatelem platformy umožňuje nezávislým vývojářům, aby do platformy integrovali svůj vlastní kód.

Archetypy značek – teorie Carol S. Pearsonové a Margaret Markové, založená na předpokladu, že značky pracují s emocemi, podvědomím a hluboce uloženými vrstvami naší osobnosti, definuje celkem dvanáct archetypů značek, z nichž každý popisuje jednu základní lidskou touhu.

Artificial SEO – (též Black Hat SEO)  termín, označující využívání podvodných praktik při optimalizaci pro vyhledávače.

Astroturfing – Formální PR kampaň, která se snaží navodit dojem spontánního, přirozeného chování. Jejím cílem je maskovat komerční nebo politické sdělení za nezávislou reakci veřejnosti. Název je odvozen od značky umělého trávníku.

ATL (Above-the-line) – nadlinková komunikace, formy marketingové komunikace, které jsou zaměřeny na širokou veřejnost, zejména televizní, rádiové, tiskové a venkovní reklamy; původ pojmu spočívá v účetnictví reklamních agentur, kde „linka“ oddělovala reklamu v masmédiích, u nichž média platila agentuře provizi za zprostředkování reklamy, na rozdíl od komunikace podlinkové, kde provize neexistovala (toto rozlišení ztratilo na významu oddělením mediálních agentur od reklamních).

Atribut značky – vlastnost značky (např. tradiční, spolehlivá, rebelující, kamarádská). Viz též benefit značky.

Average Time Spent (ATS) – průměrná doba trávená u konkrétního média.

Audit interní komunikace – mapování informačních toků uvnitř firmy, s cílem popsat klíčové cílové skupiny pro interní komunikaci a určit, jaký typ informací která cílová skupina potřebuje dostávat.

Audit obsahu – proces, který umožňuje zjistit, kolik má firma obsahu určitého typu, který lze v budoucnu sdílet nebo vystavit prostřednictvím sociální sítě.

Augmented reality (česky rozšířená realita) – reálný obraz světa doplněný počítačem vytvořenými objekty (např. průčelí restaurace nasnímané fotoaparátem v mobilním telefonu, doplněné digitální informací o menu a otvíracích hodinách).

Autorespondér – e-mailová zpráva, kterou systém odešle automaticky poté, co se nový zákazník přihlásí nebo zaregistruje.  E-mail stačí předem připravit jen jednou, zákazník e-mail obdrží okamžitě po registraci. Autorespondéry lze použít například pro e-mailové seriály nebo odeslání dotazníku spokojenosti 10 dní po nákupu.

AVE (advertising value equivalent) – ekvivalent inzertní hodnoty, nástroj měření PR, plocha článku se vynásobí cenou inzerátu stejné velikosti, případně koeficientem podle umístění. Metodika je značně nepřesná a zkreslující, proto se od ní postupně upouští.

B 

B2B (Business to business) – marketing, jehož cílovou skupinou není koncový spotřebitel, ale firma.

B2C (Business to Consumer/Customer) – marketing, směrovaný na široké masy spotřebitelů.

Back linkszpětné odkazy.

Back-end – ta část webové aplikace, která slouží k administraci webu a zpracování dat, není viditelná běžnému uživateli.

Banner – grafická forma internetové reklamy (česky též reklamní proužek). Nejznámější jsou tzv. full bannery o rozměrech 468 × 60 pixelů.

Bannerová slepota (Banner blindness) – tendence uživatelů internetových stránek ignorovat reklamní plochy na internetu (bannery), a to i v případě, že obsahují pro uživatele relevantní informace.

Barter – výměnný obchod, výměna produktů a služeb za jiné produkty či služby (místo za peníze).

Bostonská matice (též BCG matice) – nástroj plánovaní výrobkového portfolia, rozděluje produkty na hvězdy (podíl na trhu roste a je značný), dojné krávy (podíl na trhu roste pomalu nebo vůbec, ale je vysoký), otazníky (podíl na trhu roste, ale zatím je malý, vyžadují finanční podporu), a hladové psy (podíl nízký, roste velmi pomalu, nemají budoucnost). Poskytuje vodítka pro tvorbu marketingové strategie.

Bee-tagy (QR kódy) – čtvercové ikony fungující jako čárové kódy pro mobilní telefony: po jejich vyfocení přivedou uživatele například na vizitku nebo na microsite.

Benchmark – srovnávací hodnota určité veličiny.

Benefit značky – to, co značka přináší svým spotřebitelům, čím je pro zákazníka užitečná. Viz též atribut značky.

Big data – módní termín z oblasti výpočetní techniky, popisuje soubory dat, jejichž velikost je mimo schopnosti zachycovat, spravovat a zpracovávat data běžně používanými softwarovými nástroji v rozumném čase.

Bigování – skládání papíru vyšších gramáží, než se papír ohne, je třeba na něm napřed udělat rýhu (viz též falcování).

Bitmapa (též bitmapová či rastrová grafika) – způsob záznamu dvojrozměrného obrazu,  obrázek je tvořen pravidelnou mřížkou z bodů, kde má každý bod přiřazenu určitou barvu. Na obrazovce monitoru jednotlivé barevné body splývají, takže  uživatel vidí pouze barevné plochy a přechody.

Black hat SEO – „černokněžnická“ optimalizace pro vyhledávače, označení pro pokoutní a nepříliš etické metody optimalizace webu pro vyhledávače (též PRASEO z kombinace slov „SEO“  a „prase“). Též artificial SEO. Patří sem metody, jako je cloaking, link farmy, skrytý text na stránce nebo doorway page. Vyhledávače tyto metody obvykle postihují penalizací.

Blister – druh obalu výrobku, produkt je překrytý průhlednou plastovou fólií kopírující jeho tvar, používá se např. na léky, kartáčky na zuby, vůně do myčky, nebo sluchátka.

Blog (weblog) – webová stránka obsahující textové příspěvky (případně doplněné multimediálním obsahem) jednoho či více autorů.

Blogger (také bloger) – autor blogu.

Blogosféra – oblast blogů, bloggerů a jejich vzájemných vztahů.

Blogpost (také post) – příspěvek do blogu.

Blogroll – seznam odkazů (většinou na jiné blogy) publikovaný na blogu.

Bod zvratu – takový objem produkce firmy, při kterém nevzniká zisk ani ztráta.

Body copy – hlavní text inzerátu nebo článku.

Boilerplate – odstavec o firmě na konci tiskové zprávy.

Bottle topper – malý kartónový POP prostředek, jímž se obtočí hrdlo lahve a který obsahuje reklamní poselství.

Bounce rate – též míra opuštění, procento uživatelů, kteří na webu zobrazili pouze jednu stránku a v prohlížení nepokračovali.

Brandznačka, vizuální, emocionální, racionální a kulturní obraz, asociovaný s konkrétní firmou nebo produktem. Umožňuje svému majiteli dosahovat lepšího postavení na trhu, vymezit se vůči konkurenci a zpravidla i prodávat za vyšší cenu.

Brand journalism – publikování novinářských článků s cílem budovat značku.

Brand management (řízení značky) – soubor technik, postupů, konceptů a opatření, kterými organizace zhodnocují své značky. Zahrnuje určení identity, image a positioningu značky.

Brand personality – osobnost značky, personifikace, jakým člověkem by značka byla, kdyby byla živá.

Branded content – značkový obsah nebo obsah, který posiluje značku, formy: články v on-line i tištěných časopisech, firemní magazíny, tištěné publikace, advertorialy, product placement.

Branded memorability – pameťová stopa značky, to, co si zákazník zapamatuje v souvislosti se značkou.

Breakage – procento zákazníků, kteří nevyužijí výhody nějaké promo akce a zaplatí za výrobek plnou cenu.

Brief – zadání pro PR, komunikační či reklamní agenturu.

Briefing (brífink) – krátké setkání s novináři s cílem stručně oznámit výsledky jednání nebo výstupy jiné události, nástroj Public Relations.

Below-the-line (BTL) – podlinková komunikace, označení pro ty formy marketingové komunikace, jež jsou přesněji zacíleny na konkrétní cílovou skupinu, např. přímý marketing, reklama v místě prodeje (POS), sales promotion, sampling atd. Opak ATL.

Bumerangový efekt – zákazníci v supermarketu neprocházejí celou uličku, ale dojdou cca do poloviny a vrátí se zpátky.

Buzz marketingmarketingové aktivity, jejichž cílem je vyvolat kolem určitého produktu, služby, firmy nebo značky rozruch (buzz), podnítit spontánní debaty mezi lidmi (WOM).

C 

Customer Activation Marketing (CAM) – souhrn marketingových nástrojů, které přímo stimulují zákazníka k akci.

Cargo efekt (též cargo cult) – záměna nástroje a cíle, důraz na rituály a vnější atributy, až se ztratí podstata věci. Termín vznikl za II. světové války, kdy si Američané v Tichomoří zřídili přistávací dráhu pro letadla. Domorodci si všimli, že pokaždé, když na dráhu vyjde voják a zamává praporky, přiletí letadlo plné proviantu. Letadlo se pak následně snažili vlastními praporky „přivolat“. Neúspěch následně připisovali nekvalitním praporkům.

Carry over effect – po skončení slevové akce dočasně poklesne prodej propagovaného výrobku, protože se zákazníci v rámci akce předzásobili.

Cash register display – reklamní poutač, určený k nastavení na pokladnu nebo u pokladny. Obvykle nabízí zboží, které je předmětem vysoce impulsního nákupu, jako jsou sladkosti, cigarety, žiletky atd.

Cashflow – tok peněz firmou, příjem nebo výdej peněžních prostředků, v praxi vypovídá o schopnosti firmy generovat peníze.

Časná většina (early majority) – podle Everetta Rogerse skupina zákazníků, kteří jsou v nakupování opatrní, rozhodují se racionálně, ale ještě jsou celkem přístupní novým myšlenkám. V populaci cca 24 %. Viz též Inovátoři, Early adopters, Pozdní většina, Opozdilci.

Cause related marketing – firma propojí své komerční aktivity s filantropickými a z vybraného produktu daruje určitou částku na dobročinné účely (např. každá koruna z konkrétního výrobku).

Cena – částka, za kterou zákazník kupuje výrobek nebo službu, součást marketingového mixu.

Cenová strategie – způsob, jak zafixovat cenu v místě, čase a prostoru, pravidla, podle nichž se cena nastavuje a jak se mění.

Cílová skupina – zvolená skupina potenciálních zákazníků, která by měla kupovat vaše produkty či služby.

Claim – slogan, připojený k logu (logotypu) firmy.

Click through rate – viz CTR.

Client service – část agentury, která je v přímém a pravidelném kontaktu s klientem.

Cloaking – obsah webové stránky, který se nezobrazí normálnímu uživateli. Uživatel tak vidí něco jiného než robot. Jedna z technik tzv. black-hat SEO.

CMYK – barevný model, založený na míchání barev. Používá se především u reprodukčních zařízení, jako jsou inkoustové tiskárny. Obsahuje čtyři základní barvy: azurovou (Cyan), purpurovou (Magenta), žlutou (Yellow) a černou (blacK).

Cold calling telemarketing (obvolávání) zaměřený na potenciální zákazníky (tj. bez předchozího kontaktu).

Community relations – vztahy mezi firmou a jejím okolím; v praxi zahrnuje firemní filantropii a další programy corporate reponsibility, spolupráci s místními úřady, podporu lokálních společenských aktivit v místě podnikání.

Consumer goods – spotřební zboží, které maloobchodníci prodávají spotřebitelům.

Content – česky obsah, data s přesně definovanými charakteristikami pro vyhledávání. Vše, co je na webových stránkách (text, obrázky, grafy, videa, zvukové záznamy, apod.

Content management system (CMS) – systém pro správu obsahu webových stránek, též redakční systém. Kromě volně dostupných (tzv. open source) redakčních systémů, jako je Joomla nebo WordPress, existují i systémy vyvinuté na míru jednotlivými firmami.

Content marketing – též obsahový marketing, tvorba a publikování obsahu na internetu za účelem přilákání nových zákazníků, udržování vztahů s těmi stávajícími, nebo budování značky.

Content strategy (strategie obsahu) – plánování, tvorba, publikace a řízení užitečného a uživatelsky přívětivého obsahu, nejčastěji na webových stránkách nebo sociálních sítích, určení, co publikovat, kde, kdy a jakým způsobem

Cookies – malé textové soubory, které webový prohlížeč ukládá do předem dané složky na disku počítače, slouží například pro zapamatování uživatelských nastavení nebo automatické přihlašování.

Copywriter – textař, autor textů.

Copywriting – psaní poutavých reklamních textů pro webové stránky, letáky či jiné reklamní aplikace.

Core business – jádro (hlavní předmět) podnikání, původní smysl existence dané firmy.

Corporate blogging – psaní blogu pro firemní účely.

Corporate Culture – firemní kultura, chování zaměstnanců, oblečení, hodnoty, reklamace, tradice.

Corporate Design – jednotný firemní vizuální styl. Zahrnuje logo, firemní barvy a další atributy.

Corporate Identity – strategicky naplánovaná představa vycházející z podnikové filozofie, vize a dlouhodobých cílů.

Corporate image – firemní image, obraz firmy, vnímaný jejím okolím.

Couponing – technika podpory prodeje, která umožňuje spotřebitelům získat slevu na základě předložení slevového kuponu.

Cost per action (CPA) – částka, kterou inzerent zaplatí za to, aby návštěvník provedl určitou konkrétní akci, například přihlášení k webovému formuláři, registrace, objednávka newsletteru.

CPC (Cost per Click) – cena za proklik. Metrika používaná zejména u PPC reklamy a bannerů.

CPM (cost per mille) – obchodní model reklamy například na Facebooku, cena za 1000 zobrazení.

CPT (Cost per thousand) – cena za tisíc zobrazení, používá se především u grafické reklamy.

Crawling (procházení) – aktivita robota-vyhledávače, při níž prochází a vyhledává stránky.

CRM (Customer Relationship Management, řízení vztahů se zákazníky) – soubor marketingových nástrojů určených k udržování a posilování vztahů se stávajícími zákazníky.

Cross promotion – vzájemná marketingová podpora prodeje dvou a více produktů či služeb.

Cross-selling – strategie spočívající ve snaze přimět zákazníky k nákupu dalšího zboží, souvisejícího s již nakoupeným (např. brašna a notebook).

Crowdsourcing – čerpání námětů, nápadů nebo obsahu z širší komunity uživatelů (například vývoj nových produktů v on-line fóru přímo zákazníky).

CSR – Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost firem) – dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.

CSS (Cascading Style Sheets) – kaskádové styly, kolekce metod úpravy grafické podoby webových stránek.

Čtenost – počet čtenářů novin či časopisu, údaj získaný z výzkumů veřejného mínění.

ČTK (četka) – česká tisková kancelář, tisková agentura.

CTP (Computer to plate) – technologie přenášení digitálních dat přímo na ofsetové desky bez použití filmů.

CTR (Click trought rate) – míra prokliku, vedlejší měřítko účinnosti internetové reklamy; proklik znamená jedno kliknutí uživatele myší na digitální obsah (nejčastěji banner), pokud na reklamu klikne 10 procent návštěvníků stránek, míra prokliku dané reklamy je 10 %.

Customer Experience Management (CEM) – řízení zákaznické zkušenosti, usměrňování zkušenosti zákazníka při nákupu produktu nebo služby.

Customer publishing – tvorba firemních časopisů, publikací a newsletterů v tištěné, elektronické i on-line podobě.

D 

Databáze – seskupení tabulek s informacemi z konkrétního webu, například  seznam zboží, atd.

Decay effect – postupné odeznívání účinků reklamy po skončení reklamní kampaně.

Demarketing strategie s cílem dosáhnout dočasného nebo trvalého snížení poptávky.

Digital signage – LCD obrazovka, umístěná v místě prodeje, přehrávající reklamní spoty, nástroj POP propagace.

Direct mail – základní nástroj přímého marketingu; listovní zásilka obsahující obvykle nabídkový dopis doplněný případně o stručné informační či propagační materiály (leták, ceník).

Direct marketing (přímý marketing) – souhrnný název pro marketingovou komunikaci, charakterizovanou přímým kontaktem mezi zadavatelem a adresátem (např. personifikovaný direct mail, aktivní telemarketing, odpovědní zásilka, odpovědní kupóny, teleshopping, neadresný mailing, aj.)

DispenserPOP displej s výdejním nebo odtrhávacím systémem, může také obsahovat zásobu zboží k aktivnímu prodeji. Většinou se jedná o stojany pro odběr malých produktů či letáků.

Distribuce (angl. Place) – součást marketingového mixu, umístění zboží na trhu, soubor aktivit, postupů a operací, jejichž prostřednictvím se výrobek dostává z místa vzniku do místa určení. Obecně cesta, kterou se produkt dostává k zákazníkovi. Zahrnuje distribuční kanály, distribuční mezičlánky, místo prodeje.

Distribuční mezičlánky – firmy nebo jiné subjekty, které stojí v distribučním řetězci mezi výrobcem a zákazníkem.

Deep link ratio – míra zanoření odkazů, ukazuje, kolik procent odkazů vede na jinou než hlavní stranu webu.

DNS (Domain Name System) – protokol umožňující hierarchický systém doménových jmen. Jejich původním úkolem byl překlad tzv. doménových jmen, které se dobře pamatují lidem, na číselné adresy, s nimiž pracují stroje. Součástí systému jsou také DNS servery, které uchovávají informace o spravovaných doménách, a k nim příslušející záznamy.

Dojné (peněžní) krávy – takové produkty v Bostonské matici, které si udržují dobré tržní postavení na mírně rostoucích nebo stagnujících trzích. Generují peníze, které lze investovat do ostatních skupin portfolia. Jedním z cílů firemní strategie je proto jejich ochrana. Viz též hladoví psi, otazníky, hvězdy.

Doména – adresa na internetu, virtuální poštovní adresa (např. www.domena.cz).

Domicil – datum a místo vydání, uvádí se na začátku tiskové zprávy.

Doorway page – stránka vysoce optimalizovaná pro roboty vyhledávačů, která se dobře umisťuje ve výsledcích vyhledávání a odesílá návštěvníky na cílovou stránku. Též nášlapka. Jedna z podvodných metod optimalizace pro vyhledávače.

Double opt-in – přihlášení kontaktu do databáze ve 2 krocích; v prvním návštěvník webových stránek zadá svůj e-mail do formuláře, ve 2. své rozhodnutí potvrdí kliknutím na odkaz v potvrzovací zprávě, kterou dostane e-mailem. Opakem je single opt-in, kde člověk zadá svůj e-mail a hned je zařazen do databáze kontaktů.

Downmarketsegment trhu, který se zaměřuje na poměr cena/výkon, nízkou cenu a základní služby.

Drip marketing – komunikační strategie založená na zasílání předem připravených vzkazů zákazníkům v závislosti na čase nebo na jejich chování. Informace jsou zasílány formou e-mailu, direct mailu nebo prostřednictvím sociálních sítí.

Drobečková navigace (Breadcrumb navigation) – navigační prvek na webových stránkách, který návštěvníkovi pomáhá lépe se na stránkách orientovat a poskytuje možnost vrátit se zpátky přes sekce, které už otevřel.

Drobný podnikatel – nezávislý podnikatel, který má méně než 10 zaměstnanců a obrat nebo celkovou bilanci za poslední uzavřené účetní období do 2 milionů EUR. Odpovídá definici mikropodniku dle požadavků EU.

Drop down menu – rozbalovací nebo vysunovací menu (roletka) na webu.

Dump binPOS zásobník velkého objemu (kartónový, plastový nebo drátěný), který slouží pro hromadný prodej volně ložených výrobků.

Duplicitní weby – kopie stejných www stránek na různých doménách, vytvářené s cílem obsadit co nejvíce předních pozic ve vyhledávačích. Vyhledávací roboti jsou zpravidla schopni duplicity rozpoznat a jejich vlastníka penalizují.

Dwell time – čas, který návštěvník stráví na našem webu před tím, než proklikne zpět do výsledků vyhledávání (pojem se do SEO dostal z tenisové terminologie).

E 

E-commerce – prodej zboží a/nebo služeb na internetu.

E-marketing – souhrnné označení pro marketingové postupy využívající jako hlavní kanál nástrojů elektronické komunikace, především e-mail, Internet či jiné soudobé technologie.

Early adopters (časní osvojitelé) – podle Everetta Rogerse kategorie zákazníků ochotných zkoušet a používat nové technologie, chápou potenciál, jsou ochotni riskovat nebo strpět nepohodlí aby si mohli koupit produkt s předstihem. CCa 13,5 % populace. Viz též Inovátoři, Časná většina, Pozdní většina, Opozdilci.

EdgeRank – speciální algoritmus, kterým sociální síť Facebook v podstatě určuje, kdo uvidí příspěvky dané stránky či uživatele na své zdi (news feedu).  Vypovídá o vztahu fanouška k danému příspěvku a stránce, kde byl příspěvek publikován.

Editor – pracovník v médiích, sám nepíše, ale má na starosti obsahovou a grafickou podobu jedné stránky nebo rubriky.

Editorial – redakční úvodník v novinách či časopise.

Efekt vrážení – pokud je stojan se zbožím umístěn tak, že zákazníci při jeho prohlížení vadí ostatním v cestě, takže dochází ke kolizím a strkanicím, zákazníci si zboží raději koupí jinde.

Elasticita poptávky – vyjadřuje citlivost poptávaného množství statku na jeho cenu. Vyjadřuje se jako poměr procentní změny množství poptávaného statku k procentní změně ceny. Elasticita poptávky po statcích, uspokojujících základní životní potřeby, je nižší, než elasticita poptávky po luxusním zboží. Ani při dvojnásobných příjmech zřejmě nebudeme kupovat dvojnásobné množství chleba…

Elektronický podpis – certifikát, který plně nahrazuje vlastnoruční podpis při elektronické komunikaci.

Elevator pitch – krátké prohlášení (nejlépe jedna věta), které vystihuje podstatu vašeho podnikání. Typicky se používá v situacích, kde je na představení málo času, ale je třeba zaujmout. Typicky ve výtahu, ale i na koktejlech, konferencích a networkingových setkáních.

Engagement Marketingmarketingová strategie, vtahující zákazníka do aktivní interakce se značkou nebo produktem.

Eroze značky – jev, kdy v důsledku přetlaku na trhu již jednotlivé značky nepůsobí tak účinně jako dříve.

ESOMAR – European Society for Opinion and Marketing Research, Evropská společnost pro výzkum veřejného mínění a trhu.

ETARGET – jeden z PPC systémů, který má podobu kontextové textové reklamy.

Event – akce s marketingovým cílem, nástroj public relations nebo sales promotion; například tisková konference, veletržní prezentace, valná hromada, launch nové služby či produktu, recepce, koktejl, garden party.

Event management – příprava a organizace zvláštních akcí na podporu image firmy, jako jsou např. společenské akce, oslava výročí firmy apod.

Exkluzivní distribuce – distribuční strategie omezeného počtu míst, kde je zboží k dispozici, výhradní distribuční práva, týká se pouze určitého druhu zboží (luxusní nebo specializovaný segment), je spojena s vyššími cenami

Externí komunikace – veškerá marketingová komunikace, kterou firma vyvíjí navenek.

Extranet – část webových stránek, přístupná pouze registrovaným uživatelům.

Eye tracking – zjišťování, kam směřuje pozornost zákazníka či návštěvníka na webu, v tištěné inzerci nebo v layoutu novin a časopisů, pomocí oční kamery.

F 

Facebook group – skupina, komunitní nebo diskusní platforma, oproti stránce poskytuje méně funkcí, pro firemní prezentaci se hodí jen jako doplňkový nástroj.

Facebook page – firemní stránka na Facebooku, základní nástroj firemní prezentace na této sociální síti. Viz též Facebook profile, Facebook group.

Facebook profile – osobní prezentace na této sociální síti, hodí se pro soukromé použití nebo prezentaci veřejně známé osoby (politik, celebrita). Viz též Facebook page, Facebook group.

Falcování – strojové skládání papíru nižších gramáží (viz též bigování).

Fanoušek (fan) – uživatel Facebooku, ktrerý se rozhodl identifikovat s fan page a veřejně demonstrovat svou podporu. Jinak ten, kdo klikne na tlačítko „Like“ na stránce.

FAQ (Frequently asked questions) – často kladené otázky, obvyklá sekce na webových stránkách a diskusních fórech.

FBML – jazyk, ve kterém vývojáři vytvářejí aplikace pro Facebook.

Feast or Famine – doslova hostina nebo hlad, jev, kdy objem zakázek v průběhu roku kolísá. Buď je jich moc, nebo málo, nikdy tak akorát. Působí problémy zejména v cash flow firmy a má vliv i na psychiku podnikatele. Lze se mu bránit marketingovým plánem a důslednou marketingovou rutinou.

Fees – poplatky, honoráře.

Fixní nákladynáklady, jejichž objem není přímo závislý na objemu výroby či poskytnutých služeb (pronájem kanceláře, pořízení počítače, zřízení telefonní linky). Viz též variabilní náklady.

Flamewar – bouřlivá výměna názorů na sociální síti.

Flash mob (psáno též flashmob) – technika řízeného chaosu na veřejných místech, blesková zábavná akce, při níž se na předem určeném místě sejde skupina lidí spojených společnou myšlenkou, součást guerillového marketingu.

Floor graphics (podlahová grafika) – technologie, umožňující umístit na podlahu reklamu tištěnou na materiálu, který je odolný vůči mytí podlahy, protiskluzový a zároveň odstranitelný.

Focus group – metoda marketingového výzkumu, zejména kvalitativního, skupinový rozhovor, diskusní panel s moderátorem.

Fold – ohyb novinové stránky.  Čtenář sleduje primárně to, co je nad ohybem, tj. v horní části výtisku. Totéž platí pro webové stránky – všechny důležité informace musejí být viditelné na obrazovce bez popojíždění.

Folksonomies – uživatelsky generované kategorizační systémy používané pro třídění, sdílení, komentování stránek, fotek, videa a odkazů (např. sociální záložkování).

Follow-up – zjišťování reakcí na nějaký podnět (např. telefonické potvrzování účasti pozvaných hostů po rozeslání pozvánek na akci nebo jejich následné obvolávání s poděkováním za účast, nabídkou další spolupráce, apod.).

Follower – fanoušek na sociální síti Twitter.

Font – písmo.

Franchising – odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádějí na trh výrobky, služby nebo technologie, je založen na smluvním vztahu mezi poskytovatelem frančízy a nezávislými nabyvateli, kteří za úplatu získají právo vlastnit a řídit jednotku franchisingového řetězce. Též podnikání pod již zavedenou značkou.

Freelancer – viz Volnonožec.

Freemium – kombinace slov free (zdarma) a premium (prémiový), obchodní model, který nabízí základní produkt nebo službu zdarma a zpoplatňuje doplňkové či nadstavbové produkty a funkce. Využívá se typicky u digitálního obsahu, jako je software, hry, nebo informační služby.

Front-end – rozhraní webu, které je určeno pro běžného návštěvníka.

Fulltextový vyhledávač – sada serverů, které uchovávají informace o webových stránkách a následně je využívají při vyhodnocování uživatelských dotazů na zadaná klíčová slova. Informace do databáze se dostávají na základě procházení textu na webových stránkách (např. Google, Seznam či Yahoo).

G 

GDPR – General Data Protection Regulation, česky Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, právní úprava, platná od 25. 5. 2018, týká se ochrany osobních údajů občanů a zavádí vysoké pokuty v případě porušení.

Geolokační marketingmarketingové nástroje a postupy zviditelnění místních podniků, provozoven a služeb.

Gestalt – humanistický směr v psychoterapii a organizačním poradenství, který vychází z existencialismu a teorie pole a pracuje s tím, co je „tady a teď“.

Giveaways – reklamní dárky, výrobky poskytované zákazníkovi zdarma, využívají se jako nástroj podpory prodeje.

Gondola end – velký POS poutač, určený k instalaci na konci řady regálů.

Goodwill – kredit, (dobrá) pověst, důvěra.

Google Analytics – nástroj společnosti Google pro měření návštěvnosti a efektivity webových stránek (lze využívat bezplatně, stačí vložit do stránek měřicí kód).

Google bomba – vlastnost vyhledávacího algoritmu Google, která umožňuje, že určitá stránka se může objevit na předních místech výsledků vyhledávání, aniž obsahuje hledanou frázi, stačí dostatečný počet odkazů na vybranou stránku obsahujících klíčové slovo.

Google+ (G+) – internetová sociální síť provozovaná společností Google.

Government relations – specifická disciplina public relations zaměřená na udržování vztahů s představiteli státních správních a samosprávních orgánů, zákonodárci apod.

Grafický manuál – souhrn definic firemní vizuální identity, např. podoby loga, písma, barev apod. Součástí grafického manuálu by měla být také pravidla a doporučení, jak s těmito částmi nakládat (např. určení minimální vzdálenosti loga od dalších objektů apod.).

Greenwashingmarketingem motivovaná snaha firem vypadat ekologicky a zeleně, i když tomu tak docela není. Zahrnuje používání necertifikovaných ekologických označení, uvádění zavádějících tvrzení, která nelze prokázat, nebo vyzdvihuje některé aspekty ekologického přístupu, aby zakryl jiné.

GRP (gross rating point) – kumulovaná sledovanost v populaci, používá se pro popis zásahu televizní reklamní kampaně v široké cílové skupině (15+).

Guerilla marketing – nekonvenční forma marketingu, která využívá netradiční mediatypy nebo s nimi pracuje nezvyklým způsobem, obvykle má vypadat jako náhodná a v žádném případě ne reklamní iniciativa.

Guest post – příspěvek, který autor jako host napíše na blog někoho jiného. Cílem je zpravidla budování dobrého jména či zvyšování návštěvnosti vlastních stránek.

H 

Halo efekt – (obvykle nechtěný) přenos účinku komunikace jedné značky na jinou značku nebo produkt.

Hard selling – jednostranné zaměření na aktivity, podporující prodej.

Hashtag – slovo nebo fráze označená znakem „#“ (tzv. mřížka, plůtek či hash). Zejména na sociálních sítích se používá jako forma klíčového slova. Kliknutím na takto označený výraz získáte výpis příspěvků se stejným hashtagem.

Hater – z angl. hate = nenávidět, vášnivý odpůrce naší značky nebo produktu, destruktivní kritik. Opak advokáta značky.

Headline – nadpis, hlavní titulek.

Heatmap – grafické znázornění chování uživatele na webu pomocí teplotní mapy, spočívá v barevném odlišení oblastí, kam uživatelé klikají často, od oblastí, kam se kliká málo nebo vůbec.

Hladoví (bídní) psi – takové produkty v Bostonské matici, které vykazují nízký podíl na pomalu rostoucím trhu. Pro firmu neznamenají perspektivu do budoucna, ani příslib hotových peněz. Při tvorbě marketingové strategie je potřeba rozhodnout, jestli jejich výrobu ukončit, nebo inovovat. Viz též dojné krávy, otazníky, hvězdy.

Hloubka návštěvy – počet stránek, které si uživatel zobrazil v rámci jedné návštěvy vašeho webu

Hodnotová propozice (brand value proposition) – souhrn spotřebitelských užitků, které poskytuje značka.

Hourly rate (hodinová sazba) – taxa za hodinu podle pozice či kvalifikace pracovníka.

HTML kód – jazyk, ve kterém jsou psány webové stránky.

Hvězdy – produkty v Bostonské matici s vysokým tempem růstu a relativně velkým podílem na trhu. Dá se od nich očekávat, že se v budoucnu stanou hlavním zdrojem zisku, je potřeba do nich investovat. Viz též dojné krávy, otazníky, hladoví psi.

I 

Identita značky (brand identity) – základní nástroj pro řízení značky, představuje soubor značkových asociací, které chceme strategicky vybudovat nebo udržet, má projektivní charakter.

Image značky (brand image) – současný obraz značky ve vědomí spotřebitelů.

Integrované marketingové komunikace – souhrn všech nástrojů marketingové komunikace, na něž jsou vynakládány prostředky marketingového rozpočtu.

Imprese – zobrazení reklamy na internetu.

In store komunikace – soubor nástrojů podpory prodeje, používaných uvnitř prodejny, které jsou určeny k ovlivnění nákupního rozhodnutí zákazníků.

Inbound marketing – marketingová pull strategie, která se zaměřuje na „nalezitelnost“ zákazníkem. Spočívá v tom, že zákazníkům nabídneme zajímavý obsah nebo informaci (například blog), a oni si nás sami aktivně vyhledají. Opak outbound marketingu.

Indexing (indexování) – vyhledávač vybírá klíčová slova, aby zjistil, o čem webové stránky jsou. Pak je uloží do databáze, aby je mohl zobrazit ve výsledcích.

Infiltration marketing – taktika pronikání marketingových pracovníků do kýžených komunit.

Infografika – informace zpracovaná do grafické podoby, aby se dala snadněji a rychleji pochopit. Většinou jde o obrázek v dostatečné kvalitě, který představuje tiskovou zprávu, zajímavá data, novinky na trhu, různé zajímavé informace nebo problémy z nového úhlu.

Infotainment – styl zpravodajství na pomezí informací a zábavy.

Inovátoři (innovators) – podle Everetta Rogerse kategorie zákazníků, kteří jako první kupují nové produkty a technologie, usilují o nové myšlenky a produkty, zajímá je pokrok, chtějí být první, inspirují ostatní. V populaci cca 2,5 %. Viz též Early adopters, Časná většina, Pozdní většina, Opozdilci.

Insights – přehledy, funkce Facebooku, která informuje o demografických podrobnostech uživatelů fan page nebo aplikace. Správci stránky poskytuje cenná data o jejím využívání.

Intenzivní distribuce – distribuční strategie, kdy je zboží k dispozici na všech možných prodejních místech (běžná např. u rychloobrátkového zboží běžné denní spotřeby).

Internetový marketing – souhrnný pojem pro marketingové aktivity na internetu (SEO, SEM, PPC, bannery aj.).

Interní komunikace – komunikace dovnitř firmy, především od vedení firmy k zaměstnancům. K hlavním nástrojům patří různá firemní periodika, intranet, nástěnky, apod.

Interstitial – internetový formát reklamy, která se zobrazuje přes celé okno prohlížeče, objevuje se chvilku před načtením požadované stránky.

Inzerát – stručné textové nebo obrazové sdělení, uveřejněné za úplatu ve vhodném informačním médiu (tisk, internet, televize).

Island (ostrůvek) – samostatně umístěný reklamní poutač či vystavení produktů v prodejně mimo regál, kde je zboží dostupné ze všech stran. Nástroj podpory prodeje.

J 

Junior page – formát tiskové reklamy (cca 2/3 tiskové strany).

K 

Katalog firem – adresář webových firemních zápisů (katalog), na jehož základě se firma může zdarma objevovat v databázích vyhledávačů.

Klíčové slovo (keyword) – výraz, který uživatelé vyhledávají na internetu. Klíčovým slovem může být i slovní spojení nebo celá věta.

KOF (key opinion former) – osoba, která určuje veřejné mínění, odborník, na kterého cílové skupiny dají.

Kognitivní zkreslení (kognitivní biasy) – tendence myšlení, díky nimž může docházet k chybným úsudkům. Jsou základem předsudků a stereotypního myšlení.

Komplementy – takové dva produkty, kde ze spotřeby jednoho vyplývá spotřeba druhého (např. tiskárna a toner).

Komunikační audit – zhodnocení postojů cílové skupiny, obvykle se týká médií nebo potenciálních klientů a jde o zjištění stupně povědomí nebo reakce na produkt, službu či podnik.

Komunita – skupina lidí, kteří jsou spojeni stejnou potřebou. Mohou se mezi sebou znát a mít podobné zájmy.

Komunitní serverweb, na němž se pravidelně schází určitá zájmová skupina lidí – komunita.

Konkurence – jiné firmy a jednotlivci, kteří na trhu nabízejí zboží a služby, uspokojující stejnou základní potřebu zákazníka. Pokud nabízejí stejnou službu nebo stejný produkt, jedná se o konkurenci přímou. Řešení stejné potřeby jiným produktem poskytuje konkurence nepřímá.

Kontextová reklamaPPC reklama zobrazovaná na základě obsahu stránek, reklamy se zobrazují relevantně k obsahu stránek a jejich návštěvníkům.

Konverzní poměr (conversion ratio, míra konverze) – poměr návštěvníků a uskutečněných cílů (nákup, registrace), udává se v procentech.

Korporátní komunikace – komunikace firmy (zpravidla vnější) zaměřená na prezentaci obecných témat, např. hospodářských výsledků, firemní strategie, představování managementu, programy společenské odpovědnosti apod.

Kotvapricingový princip, který vychází z předpokladu, že člověk nedokáže jen tak určit cenu výrobku nebo služby. Dokáže ale porovnávat, co je lepší nebo horší. Proto potřebuje nějaké číslo – kotvu, od kterého by se odrazil (např. cena konkurence nebo běžného výrobku denní spotřeby).

Key Performance Indicator (KPI) – klíčový ukazatel výkonu, vybraná metrika z webové analytiky, která prokazuje úspěšnost webových stránek nebo reklamní kampaně.

Křivka poptávky – zobrazuje množství výrobků, které lze na trhu prodat za určité období.

Krizová komunikace – řízení komunikačních aktivit v období náhlé, obvykle nepředvídané události, která vyžaduje okamžité řešení a která může ohrožovat dobré jméno i samu existenci podniku.

Krizový manuál – interní dokument upravující zvláštní postupy v režimu krizové komunikace.

Krizový marketing – soubor činností v rámci krizového řízení firmy, využívajících standardních marketingových nástrojů ke zmírnění dopadů krizové situace.

Kupláž – současná inzerce v několika médiích stejného vydavatele (většinou jako balíček za zvýhodněnou cenu).

Kvalitativní výzkum – typ marketingového výzkumu, v němž se klade důraz na podrobné prozkoumání názorů vybraných představitelů cílové skupiny na zkoumaný problém, typickou metodou jsou individuální rozhovory či skupinové rozhovory (focus groups). Viz též kvantitativní výzkum.

Kvantitativní výzkummarketingový výzkum, který popisuje marketingové a společenské jevy v měřitelných statistických veličinách, typickými metodami jsou dotazník (e-mailový, osobní, telefonický) a anketa. Viz též kvalitativní výzkum.

Kvótní výběr – metoda záměrného výběru vzorku pro výzkum trhu, jsou dány počty (kvóty), kolik lidí s jakými charakteristikami má být vybráno.

L 

Landing page (cílová stránka) – stránka webu, na kterou se návštěvník dostane kliknutím z reklamní kampaně.

Launch – uvedení (výrobku) na trh.

Layout – rozložení jednotlivých prvků (např. text, obrázky, titulky) na stránce tiskoviny, letáku, časopisu nebo webu.

Location Based Services (LBS) – též geotagging, služby založené na určení polohy uživatele. Většinou přes GPS, Wi-fi nebo podle mobilního signálu. Umožňují zákazníkům nabídnout personalizované služby, informace a reklamní sdělení podle jejich polohy (např. nejbližší restauraci). Viz též mobilní marketing.

Lead generation – generování podnětů na internetu, které mají za cíl povzbudit zájem zákazníka.

Lead nurturing – taktiky budování vztahu se zákazníkem na internetu ve všech fázích prodejního procesu, práce se zákazníkem, který projevil zájem o produkt nebo službu.

Lemmatizace – schopnost vyhledávače rozpoznat skloňování a slova se stejným slovním základem, s diakritikou nebo bez

Likebox – plugin pro integraci webových stránek se sociální sítí Facebook. Umožňuje na stránce zobrazit počet a profilové obrázky fanoušků a/nebo poslední příspěvky.

Likejacking – získávání „duší“ pro obchod s fanoušky na Facebooku.

Link building – budování zpětných odkazů, způsob, jak zvýšit svým stránkám Page Rank, a tím i pozici ve vyhledávačích.

Link farmy – speciální weby složené z mnoha stránek, propojených zpětnými odkazy. Všem stránkám link farmy se zvyšuje PageRank a umisťují se vysoko ve vyhledávačích. Pro uživatele nejsou nijak užitečné, proto patří k zakázaným SEO technikám a hrozí za ně penalizace.

Linkbaiting – doslova lákání zpětných odkazů, princip tvorby kvalitního obsahu na webu, na který budou lidé spontánně odkazovat.

Loajalita – cíl a prostředek řízení vztahu se zákazníky (CRM); smyslem získání, udržení a posilování věrnosti zákazníka vůči značce či firmě je dosažení stavu, kdy zákazník při rozhodování mezi koupí srovnatelných (cenově či funkčně) výrobků či služeb zvolí ten, k jehož značce ho váže pozitivní vztah.

Lobbing – jeden z nástrojů public affairs, který se zabývá zastupováním, obhajobou a prosazováním zájmů klientů při jednáních s veřejnými institucemi.

Lockvogel (volavka) – dočasná dumpingová cenová strategie, určená k rychlému ovládnutí nových trhů.

Logo (též logotyp) – označení organizace, společnosti, firmy nebo instituce ve speciálním grafickém provedení.

Long tail – víceslovná slovní spojení (klíčová slova), která umožňují přesnější vyhledávání a SEO optimalizaci.

Longitudinální výzkummarketingový výzkum, v němž je jednotlivec dotazován nebo sledován v delším časovém období.

Loss leader – oblíbený produkt, který je v supermarketu dočasně nabízen se slevou, aby přilákal zákazníky, a tím podpořil prodej dalších produktů.

Lovemarksznačky, které u spotřebitelů vyvolávají vysokou míru respektu a lásky a setkávají se s větší odezvou než tradiční brandy. Marketingový koncept, vytvořený Kevinem Robertsem z agentury Saatchi & Saatchi.

Loyalty program – věrnostní program, technika podpory a rozvoje dlouhodobých vztahů mezi klientem a značkou; jeden z nástrojů CRM; jeho hlavním smyslem je přimět zákazníka, který jednou nakoupil nebo využil produktu či služby firmy, aby se stal zákazníkem (spotřebitelem) trvalým.

Latent Semantic Indexing (LSI) – algoritmus pro sémantické (podle obsahu) vyhledávání relevantních stránek na internetu.

Luxusní zboží – ekonomické označení zboží, po němž poptávka stoupá rychleji než úměrně s rostoucím příjmem, vykazuje vysokou elasticitu poptávky.

M 

Malý podnikatel – podnikatel, který zaměstnává méně než 50 pracovníků a obrat nebo celkovou bilanci za poslední účetní období do 10 mil. EUR. Odpovídá definici malého podniku dle požadavků EU.

Mapa stránek (též mapa webu, sitemap) – přehled všech stránek webu, seřazený podle jejich hierarchie.

Market share – tržní podíl, podíl určitého produktu nebo značky na konkrétním trhu, udávaný v procentech.

Marketing – všechny aktivity, které vám pomáhají k úspěchu v podnikání.

Marketing management – nepřetržitý proces analýzy, plánování, implementace a kontroly, jeho smyslem je vytvoření a udržení dlouhodobých vztahů s cílovými zákazníky, které umožní podnikům a dalším subjektům dosáhnout stanovených cílů.

Marketingová komunikace – obecné označení všech forem komerční i nekomerční komunikace, jejichž cílem je podpora marketingové strategie firmy; zahrnuje nástroje nadlinkových i podlinkových komunikací, např. reklamu, public relations, přímý marketing, sales promotion atd.

Marketingová koncepce – jedna z marketingových koncepcí, založená na principu trvalé orientace na zákazníka a jeho potřeby. Objevila se v 50. letrch 20. století. Viz též: výrobní koncepce, výrobková koncepce, prodejní koncepce, koncepce sociálního marketingu.

Marketingová strategie – postup, jak se pomocí marketingových nástrojů dostat ke zvolenému cíli.

Marketingové aktivity – všechny činnosti, které firma vyvíjí s cílem oslovit zákazníky nebo zvýšit prodej.

Marketingové koncepce – různé směry či modely manažerského uvažování a nastavení firmy z hlediska zákazníka, produktu, výroby a prodeje. Viz též výrobní koncepce, výrobková koncepce, prodejní koncepce, marketingová koncepce, koncepce sociálního marketingu.

Marketingové nástroje – postupy, metody, techniky a aktivity, které firma používá ke svému zviditelnění a získání nových i udržení stávajících zákazníků.

Marketingový cíl – místo, kam se pomocí marketingových aktivit chceme dostat (např. zvýšení prodeje, zdvojnásobení obratu, posílení známosti v cílové skupině).

Marketingový mix – soubor taktických marketingových nástrojů, které firmě umožňují upravit nabídku dle přání zákazníků na cílovém trhu. Jeho součásti, tzv. 4P, jsou produkt, cena, distribuce a propagace.

Marketingový plán – dokument, který shrnuje marketingový cíl, cílovou skupinu, strategii, zvolené nástroje a rozpočet na aktuální rok.

Marketingový výzkum – též výzkum trhu, systematické shromažďování a vyhodnocování informací, které vedou k pochopení požadavků trhu. Souhrn metod a postupů při hledání odpovědí na otázky týkající se nákupního chování zákazníků, kvality distribuce výrobků, účinnosti reklamy, cen a dalších prvků marketingového řízení. Dělí se na kvalitativní a kvantitativní.

Mash upwebová stránka nebo aplikace, která kombinuje obsah z více než jednoho zdroje, a dává tak možnost současného využití různých typů informací zkombinovaných dohromady (např. GoogleMaps, Flickr, YouTube).

Mastermind –  organizovaná skupina lidí, kteří se pravidelně setkávají, aby se vzájemně podporovali v úspěchu v podnikání a osobním rozvoji. Setkání jsou věnovaná sdílení zkušeností, řešení aktuálních problémů, zpětné vazbě a vzájemné inspiraci.

MDA (Most Desired Action) – cílové chování zákazníka, to, co si firma přeje, aby zákazník na jejím webu udělal (např. odeslat objednávku, vyplnit formulář).

Média, masmédia – hromadné sdělovací prostředky.

Media coverage – mediální pokrytí, publicita, jíž se v médiích dostává organizaci, aktivitě, výrobku nebo službě (články, reportáže atd.).

Media relations (vztahy s médii) – stěžejní disciplina public relations, založená na skutečnosti, že veřejnost lze ovlivnit zejména prostřednictvím médií; disponuje širokou škálou nástrojů sloužících k budování dlouhodobých dobrých vztahů s novináři.

Medialist – seznam novinářů, relevantních pro rozeslání tiskové zprávy nebo jiného sdělení.

Mediaplán – podrobné rozvržení firemní prezentace v médiích; v reklamní praxi označuje časový rozvrh, v němž budou odvysílány televizní či rozhlasové spoty, otištěna inzerce a vyvěšena venkovní či online reklama.

Merchandising – techniky zviditelnění značkových výrobků či služeb v místě prodeje. Viz též sales promotion.

Microsite – malý web, fungující jako doplněk hlavní webové prezentace. Slouží nejčastěji k propagaci konkrétního produktu nebo akce.

Mikroblog – zmenšená obdoba webového deníku (blogu), slouží k publikování textů omezené délky (např. do 160 znaků).

Mikropodnik – nezávislý podnikatel, který má méně než 10 zaměstnanců a obrat nebo celkovou bilanci za poslední uzavřené účetní období do 2 milionů EUR., viz též drobný podnikatel.

Mise (poslání) – prohlášení o tom, co firma dělá a jaký to má smysl, má být jedinečné, originální, jednoduché, srozumitelné, snadno zapamatovatelné, vymezující firmu vůči konkurenci, přesvědčivé a motivující.

MLM (Multi-level Marketing) – prodej prostřednictvím obchodních zástupců, kteří jsou organizováni v pyramidové struktuře, vyšší vrstvy inkasují provize z prodejů těch nižších.

Mobilizace fanoušků – povzbuzování fanoušků na sociální síti k větší aktivitě příslibem slevového kuponu či jiné výhody výměnou za propagaci stránky.

Mobilní marketing – odvětví marketingu, které využívá funkcionalit mobilních telefonů. Zahrnuje například SMS, MMS, mobilní hry, bluetooth připojení, obrázky, tapety, zvonění, apod. K jeho rozmachu došlo především s nástupem tzv. chytrých telefonů. Na mobilním marketingu jsou založeny též LBS.

Monitoring tisku – systematické sledování článků v médiích k určitému tématu.

Mosquito marketingmarketingové aktivity malých firem, které těží ze slabých stránek několikanásobně větší konkurence.

Motion DisplayPOP materiál s jedním nebo více prvky, které jsou uvedeny do pohybu prostřednictvím motoru s cílem upoutat pozornost zákazníka.

Multisenzorický marketing – vícesmyslová komunikace, marketingové aktivity, které využívají více smyslů než jen zrak (vůně, možnost se dotýkat zboží apod.)

Mystery Calling – druh marketingového výzkumu, kdy výzkumník po telefonu vystupuje v roli zákazníka. Viz též mystery shopping.

Mystery Shopping – druh marketingového výzkumu, výzkumník předstírá nákup a následně hodnotí svou zkušenost v roli zákazníka. Viz též mystery calling.

N 

Nabídka – část dodavatelských zdrojů určených k uspokojení poptávky prostřednictvím směny na trhu.

Náklad – celkový počet vyrobených kusů tiskoviny.

Náklady – peněžně vyjádřená spotřeba výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů, spotřeba hodnot v daném období zachycená v účetnictví. Dělí se na variabilní a fixní. Opak výnosů.

Návštěvník (visitor) – osoba, která na webu zobrazila několik stránek.

Networking nacházení, navazování a vytváření (zejména obchodních) vztahů mezi lidmi.

Neuromarketing – marketingový směr, který zkoumá oblast mozku zákazníka, která určuje chování při výběru značky, při nákupu produktu nebo jak zaznamenává a interpretuje reklamu.

Newsletter – tištěný nebo elektronický informační zpravodaj, nástroj direct marketingu.

Nezávislý profesionál – viz Volnonožec.

O 

Oční kamera – speciální kamera snímající pohyb zornice, používá se pro zjišťování intenzity pozornosti příjemce reklamy, testování layoutu tiskovin a webových stránek (též eye tracking).

Off trade – prodej (např. alkoholu) v obchodech, retail segmentu, mimo hotely a restaurace.

Off-line – vše, co je mimo internet (v reálném, nevirtuálním světě). Opak on-line.

Off-page faktory – vnější vlivy působící na danou webovou stránku. Ovlivňují umístění ve výsledcích vyhledávání, a jelikož jsou hůře ovlivnitelné, klade se na ně větší důraz. Patří sem především kvalitní zpětné odkazy. Význam se přikládá přikládána především kvalitě stránek, ze kterých odkaz vede (PageRank nebo SRank). Termín z oblasti optimalizace pro vyhledávače.

Ofset – metoda tisku z plochy, tisknoucí a netisknoucí místa se liší odpudivostí mastných tiskových barev a vody.

Omnibusmarketingový výzkum, realizovaný na různá témata, často pro potřeby různých zadavatelů. Snižuje náklady na výzkum trhu, přitom umožňuje získat kvalitní data.

On-line – vše, co je na internetu. Opak off-line.

On-line reputace – celková přítomnost firmy na internetu, souhrn všech aktivit, které firma realizuje on-line.

On-page faktory – všechny části webu, které mohou ovlivnit jeho pozici ve fulltextových vyhledávačích (např. HTML značky a jejich uskupení ve zdrojovém kódu, navigační prvky, apod.)

On-trade – prodej (např. alkoholu) v restauracích, hotelech, kavárnách.

Out of home (OOH) – formy reklamy, které na cílovou skupinu působí mimo domov (indoor i outdoor).

Open source – Programy, které jsou šířeny pod volnou licencí a jsou dostupné zdarma. Vývoj zajišťuje vždy komunita programátorů.

Opinion survey, opinion poll – průzkum veřejného mínění.

Opozdilci (laggards) – podle Everetta Rogerse skupina zákazníků, kteří jsou silně svázaní s tradicí, nemají rádi novinky, nakupují s odstupem, hrají na jistotu, nový výrobek si koupí až ve chvíli, kdy starý definitivně dosloužil. V populaci cca 16 %. Viz též Inovátoři, Early adopters, Časná většina, Pozdní většina.

Organic SEOoptimalizace pro vyhledávače za pomoci pouze slušných praktik, vyjadřuje přirozené výsledky hledání. Opak artificial SEO.

Otazníky – produkty v Bostonské matici, které mají nízký relativní podíl na rychle rostoucím trhu. Jejich pozice je značně nestabilní, protože v budoucnu mohou být stejně dobře ziskové jako ztrátové. Jejich další osud závisí zejména na volbě vhodné marketingové strategie. Viz též dojné krávy, hvězdy, hladoví psi.

Otvírák – velký článek na první straně novin.

Out of the box – formát internetové reklamy, malý objekt, který se volně pohybuje po stránce a po nějaké době zmizí.

Outbound marketing – označení pro klasické push marketingové postupy, jako je např. televizní, rozhlasová nebo internetová reklama. Finančně náročnější, zákazník se jím může cítit obtěžován. Pojem má částečně pejorativní význam. Opak inbound marketingu.

Outdoor advertising – venkovní reklama, plakáty a pohyblivé nebo stacionární osvětlené nápisy. Viz též OOH.

Outsourcing – zajišťování služeb pro jinou firmu, která se tak může lépe věnovat jádru (hlavnímu předmětu) svého podnikání. Například správa IT, úklid, některé marketingové služby.

P 

Packaging – disciplina využívající spotřebitelského obalu k marketingové komunikaci směrem ke koncovému zákazníkovi.

Packshot – záběr na prodejní balení produktu na konci televizního spotu, často s uvedením ceny.

PageRank – algoritmus pro hodnocení důležitosti webových stránek pro vyhledávač Google. Vychází zejména z počtu zpětných odkazů, nabývá hodnoty od 0 do 10.

Panel – soubor vybraných respondentů, od něhož je možno získávat informace delší dobu, pravidelně a obvykle ke stejnému okruhu problémů. Termín z oblasti výzkumu trhu.

Panelový efekt – účastníci panelů více sledují trendy na trhu, shromažďují nové informace a tak se postupně vzdalují běžnému spotřebiteli. Termín z oblasti výzkumu trhu.

Pantone – barevné vzorníky, používané jako standard při definování barevnosti tiskovin nebo webových prezentací.

Parazitní displejePOP displeje a podavače, které slouží k druhotnému prodeji značek mimo jejich permanentní umístění, většinou u příbuzných kategorií. Bývají upevněny k regálům nebo druhotným prodejním stojanům.

Paretovo pravidlo – zákon, který říká, že 20 % úsilí vede k 80 % výsledků. Marketingově se dá využít například v tom, že 20 % zákazníků přináší firmě 80 % tržeb. Autorem je italský ekonom Vilfredo Pareto.

Parser (též syntaktický analyzátor) – počítačový program, který kontroluje syntaktickou správnost dokumentu.

Peer pressure – nátlak většiny. Situace, kdy prodejce udává, že většina zákazníků nebo skupina odborníků preferuje jeho produkt před ostatními.

Penalizace – jev, který webu hrozí při použití některé z podvodných technik tzv. Black Hat SEO. Projeví se nejčastěji poklesem stránky ve výsledcích vyhledávání nebo úplným vyřazením. Jde o termín z oblasti optimalizace pro vyhledávače.

Permalink (permanent link) – stálý odkaz, který vždy ukazuje na konkrétní článek či obsah na webu a nemění se v čase.

Permission marketingmarketing s svolením, kampaně, které se na rozdíl od rušivého obtěžujícího marketingu snaží přinášet personalizovaná inzertní sdělení těm, kdo o ně mají opravdu zájem.

Persona – popis konkrétní osoby, které jsou určeny vaše produkty a služby. Modelový zákazník, vytvořený na základě údajů o vaší cílové skupině a průzkumu trhu. Zahrnuje demografické údaje i informace o chování, hodnotách, potřebách, vlastnostech nebo nákupní motivaci.

Personal selling – osobní prodej, obchodní vztah prodávajícího (obchodního zástupce) ke kupujícímu (zákazníkovi).

PHP – programovací jazyk, využívaný především k tvorbě webových aplikací.

Píárko – článek v novinách, časopise nebo na internetu, který není dílem redakce, ale byl dodán a zaplacen komerčním klientem, lidový název pro tzv. advertorial. Oblíbený nešvar některých českých médií.

PLC – product life cycle, životní cyklus produktu, zahrnuje fázi vývojovou, zaváděcí, růstovou, zralosti a úpadku.

Podcasting – přenos digitálního audio obsahu přes internet do počítače nebo mobilního zařízení (výraz vznikl spojením slov iPod a broadcast).

Podval – článek v dolní třetině strany novin.

Podvodné prokliky (Click Fraud)  – umělé generování klikání na PPC reklamy, nesmyslně zvyšuje náklady zadavatele.

Pogo sticking – označuje situaci, kdy uživatel zadá do vyhledávače klíčové slovo, klikne na jeden z výsledků, vidí, že to není ono, rychle klikne zpět na vyhledávání a potom na další výsledek. Tento typ chování je přímým výsledkem okamžité nespokojenosti s výsledkem vyhledávání, na rozdíl od bounce rate se vždy jedná o negativní jev.

POP/POS – (point of sale či point of purchase) soubor reklamních materiálů a produktů použitých v místě prodeje pro propagaci určitého výrobku nebo výrobkového sortimentu.

Pop up – vyskakovací okno na webové stránce, jeho obsahem je zpravidla reklama, upozornění na akci nebo výzkum trhu.

Pop-up prodejny – dočasné obchody nebo stánky, založené na konceptu časově omezeného prodeje zboží, které se nedá běžně sehnat. Obvykle jsou otevřené jen několik dní, na neočekávaných místech.

Poptávka – část potřeb, která se realizuje prostřednictvím směny na trhu, její rozsah je dán kupní silou a ochotou nakoupit. Viz též nabídka.

Populace – základní soubor, na který potřebujeme zobecnit výsledky výzkumu trhu. Ne nutně se jedná o všechny obyvatele ČR, populací může být i naše cílová skupina.

Positioning značky (positioning = umísťování) – proces vytváření vjemu ve vědomí zákazníka, který je spojen s povahou podnikání firmy a nabízeného výrobku či služby. Positioning vytvářejí proměnné, jako je kvalita produktu/služby, cena, způsob distribuce, image a další. Je relativní vůči konkurenci a existuje v myslích spotřebitelů.

Posttesty – způsob následného ověření účinku komunikační (zpravidla reklamní) kampaně na cílovou skupinu po jejím skončení.

Použitelnost – přizpůsobení webových stránek uživatelům a účelu, pro který byly vytvořeny.

Pozdní většina (late majority) – podle Everetta Rogerse skupina zákazníků, kteří jsou opatrní, k novinkám přistupují skepticky,  nový výrobek koupí až ve chvíli, kdy jej kupuje většina zákazníků. V populaci zastoupena cca 34 %. Viz též Inovátoři, Early adopters, Časná většina, Opozdilci.

PPC (Pay Per Click) – reklamní systém, ve kterém inzerent neplatí za zobrazování reklamy, ale až za proklik, tedy uživatele, který přijde na jeho stránky přes PPC reklamu. PPC využívají například systémy Google AdWords, Sklik (Seznam), ETARGET a další.

PR agentura – firma, která pro své klienty zajišťuje návrh a realizaci Public relations strategií, komunikaci s médii, akcionáři, státními orgány a dalšími zájmovými skupinami. Vytváří a distribuuje tiskové zprávy, pořádá tiskové konference, aktivně vyhledává příležitosti pro prezentaci klienta v médiích.

Pre-press – předtisková příprava.

Přednostní výpis reklamní formát nabízený zejména internetovými portály, placené první pozice ve vyhledávání nebo na stránce určité kategorie v katalogu.

Press kit/Press pack – „balíček“ informačních materiálů pro novináře, obvykle složky obsahující tiskové zprávy, fotografie, často kladené otázky, informační brožury, atd.

Press office – informační služba pro novináře, připravenost firmy flexibilně reagovat na dotazy novinářů.

Press releasetisková zpráva, aktuální firemní sdělení nebo stanovisko k určité události nebo nové skutečnosti.

Press trip – reportážní cesta pro skupinu novinářů specializujících se na určitou problematiku (např. návštěva výrobního závodu, odborného veletrhu apod.).

Pretestymarketingový výzkum sloužící k předběžnému ověření účinku připravované reklamní kampaně.

Pricing – cenotvorba, proces a problematika spojená s nastavením ceny produktu nebo služby a s cenovou strategií.

Pricing page – podstránka na webu, která obsahuje ceny produktů a služeb.

Přímá návštěvnost – objem návštěvníků, kteří na webovou stránku vstoupili přímo zadáním URL adresy do prohlížeče.

Primární obsah – obsah, publikovaný majiteli serveru nebo vlastníky stránky (na rozdíl od sekundárního obsahu, který tvoří fanoušci a/nebo zákazníci)

Přístupnost webu (accessibility) – absence bariér pro uživatele se zdravotními obtížemi či omezenými technickými možnostmi.

Privátní značky (private labels) – vlastní značky maloobchodních řetězců (např. Clever, Tesco Value).

Prodejní koncepce – jedna z marketingových koncepcí, založená na předpokladu, že pasivního zákazníka je třeba ke koupi přimět pomocí aktivního prodeje, zaměřena na potřeby prodejce. Člověka, který uvázl v tomto stádiu vývoje, poznáme podle věty: „Nabízím úžasné zboží, ale moji zákazníci jsou nejspíš natvrdlí, protože ho nekupují.“ Viz též výrobní koncepce, výrobková koncepce, marketingová koncepce, koncepce sociálního marketingu.

Product placement – použití reálného výrobku nebo služby ve filmu, seriálu nebo živém vysílání, s přiznanou značkou. Na rozdíl od skryté reklamy za jasných, zpravidla smluvně podložených podmínek.

Produkt – obecně něco, za co jsou zákazníci ochotni platit. Jeden ze čtyř základních prvků marketingového mixu (další jsou cena, distribuce a propagace).

Produktová komunikace – komunikace zaměřená na prezentaci konkrétních produktů či služeb firmy (marketingových nabídek); jejím hlavním cílem je podpora prodeje.

Produktový marketing – obecné označení marketingových aktivit zaměřených na podporu prodeje konkrétního produktu či služby.

Prohlížeč – program sloužící k prohlížení webových stránek, tzv. surfování. K nejrozšířenějším patří Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer.

Propagace – součást marketingového mixu, souhrn postupů, metod a technik, které pomáhají dát zákazníkům vědět o nabízených produktech a službách.

Prospect – potenciální zákazník. Spadá do cílové skupiny a může mít zájem o nabízené produkty a služby.

Prostředníkdistribuční mezičlánek, zboží nakoupí, po určitou dobu se stane jeho vlastníkem, a pak ho znovu prodá (např. velkoobchod – maloobchod).

Public affairs – budování, udržování a rozvíjení vztahů s veřejnými institucemi, tedy úřady státní správy, regionální a místní samosprávy, a nadnárodními institucemi.

Public relations – záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností.

Publikační web – obdoba blogu, web sloužící k publikaci vlastních odborných článků a budování dobrého jména v oboru.

Pull strategie – je zacílena na konečného spotřebitele (zákazníka), typická je pro ni snaha přesvědčit zákazníky o výhodnosti nákupu pomocí agresivních reklamních kampaní, uplatňována bývá tehdy, když jde o odlišitelné výrobky, renomované značky, výrobky s nepřehlédnutelnou image a tehdy, když lze očekávat velkou poptávku. Hlavními nástroji jsou reklama a podpora prodeje.

Push strategiemarketingová strategie tlaku, spočívá ve snaze protlačit výrobek distribučním řetězcem. Používá různých slev a srážek, zaměřených na zvyšování objemu prodejů. Používá se zejména na trzích s výraznou konkurencí, kde se jednotlivé výrobky od sebe příliš neliší. Hlavními nástroji jsou osobní prodej a podpora prodeje.

Q 

QR kód – čtvercový obrazec, tvořený černými a bílými bloky. Obrazec nese textovou zprávu, kontaktní informace nebo odkaz na webové či mobilní stránky. Do jednoho QR kódu se vejde až 7 000 číslic, nebo text o délce 4 300 znaků. Pro čtení QR kódů je třeba mobilní telefon s fotoaparátem a nainstalovanou čtečkou QR kódů, k prohlížení odkazů je nutností připojení k internetu. Viz též Bee tagy.

R 

Ranking – aktivita, při níž vyhledávač posuzuje, nakolik je daná webová stránka relevantní k vyhledávanému klíčovému slovu.

Real time bidding (RTB) –  technologie, která umožňuje nákup impresí displejové reklamy v aukci, která probíhá v reálném čase – tedy při zobrazení každé jednotlivé imprese.  Nejčastěji používá jako výplň nevyprodaných ploch.

Rebranding – změna loga, značky, korporátního designu.

Redakční systém – též content management system, CMS, systém pro správu obsahu webových stránek. Kromě volně dostupných (tzv. open source) redakčních systémů, jako je Joomla nebo WordPress, existují i systémy vyvinuté na míru jednotlivými firmami.

Reklama – neosobní forma komunikace firmy se zákazníkem prostřednictvím různých médií, důležitá složka marketingové komunikace.

Reklamní agentura – firma, která se specializuje na tvorbu kreativních konceptů a materiálů.

Reklamní kampaň – série komunikačních aktivit využívajících nástrojů marketingové komunikace k oslovení veřejnosti, většinou zákazníků či potenciálních zákazníků.

Relaunch – opětovné uvedení (produktu, značky) na trh.

Remarketing – nástroj Google k opětovnému cílení na zákazníky, kteří již navštívili naše webové stránky.

Remitenda – neprodané výtisky, rozdíl mezi tištěným a prodaným nákladem u tištěných médií.

Research call – výzkumný telefonát zákazníkovi s cílem zjistit jeho potřeby a přání (a podle toho pak připravit nabídku produktů či služeb na míru), viz též cold calling.

Respondent – účastník marketingového výzkumu, příjemce dotazníku či ankety, dotázaný.

Responsivní webwebové stránky, které doáží přizpůsobit svou šířku zařízení, na kterém jsou zobrazeny (např. monitor, mobil, tablet…)

Retail – maloobchod.

Retainer fee – odměňování agentury klientem založené na pravidelných platbách ve sjednané výši (paušál).

RGB – zkratka Red Green Blue, tedy červená zelená modrá. Jedná se o barevné schéma, používané pro ukládání barev v mnoha grafických formátech. Používá se zejména na obrazovkách, monitorech a projektorech (na rozdíl od schématu CMYK, které je vhodnější pro tisk).

Rituál – ustálený postup, založený na přesvědčení, že pomocí určitého chování můžeme nějakým způsobem ovlivnit budoucnost, přestože mezi tímto chováním a výsledkem neexistuje žádný zřejmý příčinný vztah.

Road show – putovní prezentační akce s živým, bezprostředním kontaktem s cílovou skupinou.

Roadblock – taktika využití (zablokování) veškerého reklamního času, dostupného na všech kanálech v určitém časovém rozmezí. Poprvé použita v roce 1964 firmou Ford k uvedení modelu Mustang.

ROAS (Return of Advertising Spending) – ukazatel, vyjadřující kolik korun přinese jedna koruna investovaná do reklamy. Je-li hodnota ROAS například 20 Kč, znamená to, že z jedné investované koruny dostaneme 20 Kč na tržbách.

ROI (Return on Investment) – návratnost investic do reklamní kampaně, udává se v procentech.

ROPO – Research on-line, purchase off-line, zákazník si napřed porovná jednotlivé výrobky a jejich vlastnosti na internetu a následně uskuteční nákup v kamenném obchodě.

Rozhodovací paralýza psychologický jev, kdy si člověk není schopen vybrat z více nabízených možností.  Je tím horší, čím více možností máme na výběr, čím jsou jednotlivé možnosti podobnější a čím méně informací o jednotlivých variantách máme. V marketingu se nejčastěji projevuje při výběru produktů, vyhodnocování variantních nabídek nebo při návrhu navigace na webových stránkách.

RSS – angl. zkratky Really Simple Syndication, internetová technologie umožňující odebírání novinek z webových stránek, např. zpravodajských serverů nebo blogů.

S 

Sales promotion (podpora prodeje) – soubor marketingových nástrojů, jejichž cílem je upoutat pozornost zákazníka a stimulovat ho k nákupu. Ke klasickým technikám patří sampling, ochutnávky, couponing, předváděcí akce, soutěže, POS materiály, zákaznické kluby, merchandising, eventy, slevové poukázky, reklamní dárky, In store komunikace, apod. Součást BTL.

Sampling – rozdávání vzorků, účelem je motivovat potenciálního zákazníka k vyzkoušení produktu. Nástroj sales promotion.

Sandbox effect – zkušební doba, kdy je nová webová stránka zaindexována vyhledávačem. Ve výsledcích hledání se umisťuje na lepších pozicích. Pokud se stránka během krátké doby nestane populární, nepřibudou kvalitní zpětné odkazy, vyhledávač stránku penalizuje.

Saturace cílové skupiny – situace, kdy všichni, kdo mohli vidět naši prezentaci nebo si koupit náš výrobek, už tak učinili. Na sociálních sítích tento moment znamená, že už prakticky nemáme koho oslovovat.

Scarcity – nedostatek, vzácnost. V marketingu se používá jako prvek zvýšení zajímavosti nabídky pro zákazníka, například když se dá do prodeje limitovaný počet kusů nebo je akce striktně omezena časově.

Screenshot – aktuální zobrazení plochy počítače, uložené například v JPG.

Search Engine Advertising (SEA) – reklama ve vyhledávačích, placené pozice ve vyhledávačích zobrazené nad výsledky hledání. Většinou jsou označeny jako „sponzorované odkazy“, „inzerce“ nebo „reklama“.

Segmentace trhu – rozčlenění trhu do homogenních skupin, které se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním.

Sekundární obsah – text, obrázky nebo jiný obsah, který na sociální sítě vkládají fanoušci (na rozdíl od primárního obsahu, který je tvořen majitelem stránky).

Selektivní distribuce – distribuční strategie, kdy je zboží k dispozici pouze na omezeném počtu míst, místa jsou vybírána na základě povahy výrobků nebo specifických rysů trhu (např. specializovaná prodejna + eshop)

SEM (search engine marketing) – marketing v internetových vyhledávačích, všechny marketingové aktivity, které si kladou za cíl přivést návštěvníky na web.

Senzorický marketing – nová forma in-store marketingu, která využívá faktorů vytvářejících prostředí a atmosféru v prodejně (hudba, vůně, barvy, hmatové a chuťové prvky), a tak vyvolává u spotřebitele pozitivní reakce pro nákup určitého druhu zboží.

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) – způsob vytváření nebo úprav webových stránek vedoucích ke zlepšení jejich pozic ve výsledcích fulltextového vyhledávání. Dělí se na přirozenou nebo umělou. Kromě toho existuje celá řada podvodných technik tzv. Black Hat SEO.

Šeptanda – předávání informace (převážně ve formě doporučení) z osoby na osobu neformálním způsobem. Viz též WOM. Součást Buzz marketingu.

SERP – Search Engine Result Page, stránka s výsledky hledání v internetovém vyhledávači.

Shelf stopper – forma reklamy v místě prodeje, úzký pruh instalovaný svisle na regálu kolmo do uličky, upozorňuje na produkty v regálu umístěné.

Shelf strip (regálová lišta) – pružný pásek z kartonu nebo plastu, který se zaklapne do kovové nebo plastové lišty umístěné v prodejně pod výrobkem. Slouží k informaci o výrobku (cena, název, reklamní poselství).

Shop in shop displeje – soubor POS prvků značky nebo výrobkové řady, který vytváří malý obchodní ostrov uvnitř místa prodeje.

Shopping Trolley Advertisment (STA) – reklamní poutač na nákupním vozíku.

Showrooming – rozšířený způsob nakupování. Zákazníci si zboží napřed prohlédnou v kamenném obchodě a pak ho koupí levněji na internetu.

Skimming – sbírání smetany, druh cenové strategie, kdy se málo výkonnému produktu přisoudí vysoká cena, rizikový a obvykle dočasný postup, použitelný v případě uvádění nového výrobku na trh.

SklikPPC systém společnosti Seznam.cz, a.s., inzeráty se zobrazují ve výsledcích vyhledávání (fulltextu) na portálu Seznam.cz a v obsahové síti spřátelených webů.

Sleeper effect – čtenář nejprve textům z inzerátůadvertorialů věří méně, postupně ale zapomene, kde informaci četl, a pamatuje si jen to, co mu říkala.

Sleva – taktika dočasného snížení ceny s cílem oslovit nové zákazníky nebo stimulovat ty stávající k dalšímu nákupu. V českých firmách značně nadužívaný marketingový nástroj.

Směna – proces, v němž zboží mění svého majitele, může mít povahu transakce, a to jak peněžní (zboží za peníze), tak barterové (zboží za zboží, nebo transferu, kdy subjekt předá něco jinému bez toho, že by za to obdržel něco hmotného (charita).

Smyslový branding – souhrn marketingových nástrojů, které nepůsobí jen na zrak, ale i na ostatní smysly (sluch, čich, chuť).

Snippet – náhled vašeho odkazu ve vyhledávači, jeho součástí je titulek, URL cílové stránky, popisek stránky, případně další mikrodata a metadata.

Snowball – metoda výběru vzorku pro marketingový výzkum,  původní informátor nás vede k dalším členům cílové skupiny, postupně se „nabalují“ další a další.

Social Media Marketing (SMM) – marketingové aktivity na sociálních médiích.

Sociální kapitál – rysy společenské organizace, například sítě, normy a důvěra, které zajišťují koordinaci a spolupráci, vedoucí ke společnému prospěchu. Souhrn sociálních vztahů a sociálních kontaktů. Sociálním kapitálem lze platit podobně jako penězi (např. sdílením na sociálních sítích).

Sociální marketingová koncepce – jedna z marketingových koncepcí, založená na předpokladu, že zájmy firmy a zákazníka je třeba sladit s dlouhodobými sociálními a etickými zájmy celé společnosti. Viz též: výrobní koncepce, výrobková koncepce, prodejní koncepce, marketingová koncepce.

Sociální média – pojem zastřešující různé aktivity, které jsou spojením technologie a sociální interakce s využitím slov, obrázků, audia a videa. Viz téz sociální sítě.

Sociální nakupování – jeden z typů elektronického obchodování, který využívá sdílení zkušeností ostatních nakupujících a zákazníků prostřednictvím sociálních sítí.

Sociální síť –  služba na internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity. Pojem, zavedený sociologem Jamesonem Barnsem v roce 1954, původně označoval komunitu lidí se vzájemnými vazbami.

Sociální záložkováníon-line systémy určené pro sdílení odkazů na zajímavé webové stránky.

SoLoMo – zkratka pro Sociální, Lokální, Mobilní. Aktuální trend v marketingu s využitím moderních technologií.

Somatické markery – myšlenkové zkratky, založené na vytváření asociací ze vzpomínek, údajů a emocí, fungují jako nevědomé a instinktivní motivátory k nákupu (např. kupujeme dánskou minerálku, protože si Dánsko podvědomě spojujeme s čistotou a zdravím).

Soulful Entrepreneur – člověk, který podniká srdcem. Propojuje to, co ho baví a v čem vidí smysl, s tím, po čem je poptávka. Vydělává peníze způsobem, který zároveň dělá dobře jeho duši.

Space Management – soubor metod a technologií používaných k určení optimálního umístění obchodních značek v regálech v rámci kategorie výrobků.

Spam – hromadně rozesílaná nevyžádaná elektronická pošta. Slovo původně označovalo lunch meat, pro nevyžádanou poštu ho pravděpodobně jako první použila britská komediální skupina Monty Python.

Spodní vlna – společenský trend, kdy lidé využívají technologie k tomu, aby to, co potřebují, získali jeden od druhého a ne od tradičních institucí, jakými jsou firmy.

Sponzoring – podpora sportovní, kulturní nebo neziskové akce, osoby nebo organizace formou finančního nebo materiálního daru. Protihodnotou je zpravidla zveřejnění názvu firmy, loga či sloganu v názvu akce, na dresech hráčů, na pódiu či v propagačních materiálech.

Sponzorované odkazy – přednostní pozice v internetových katalozích nebo vyhledávačích, za které inzerent musí zaplatit, cena za přední pozice probíhá formou aukce.

SRank – veličina, která vyjadřuje důležitost stránky na českém webu, hodnota 1 – 100.

Stakeholders – všichni jednotlivci nebo skupiny lidí, kteří mají určitý zájem nebo podíl v podniku (např. zaměstnanci, akcionáři), nebo mohou mít vliv na jeho činnost (např. zákazníci, lidé bydlící v okolí závodu, zájmová a profesní sdružení).

Statistika rodinných účtů – specifický druh marketingového výzkumu ČSÚ, který sleduje hospodaření soukromých domácností a poskytuje informace o výši jejich vydání a struktuře spotřeby. Údaje se zjišťují metodou průběžných záznamů tak, že respondent denně zapisuje veškeré peněžní i naturální příjmy a výdaje za všechny členy domácnosti do tiskopisu.

Status (též aktualizace) – krátká textová informace, která se zobrazuje na zdi na Facebooku. Úspěšný status je stručný, relevantní (tj. týká se předmětu stránky) a zajímavý i pro laické publikum.

STDC framework – myšlenkový rámec, jehož autorem je Avinash Kaushik (český překlad článku najdete zde). Zákazník podle něj prochází čtyřmi základními rozhodovacími fázemi, kterými jsou SEE (vidět), THNK (myslet), DO (dělat) a CARE (pečovat).

Strategie souběžce (následovníka) – jedna z marketingových strategií Philipa Kotlera, spočívá v udržení pozice v dané branži prostřednictvím segmentace trhu se zaměřením na rentabilitu místo na tržní podíl. Souběžců bývá zpravidla na trhu nejvíce. Viz též strategie vládce trhu, vyzyvatele, výklenkáře.

Strategie vládce trhu (též tržního vůdce) – jedna z marketingových strategií podle Philipa Kotlera, spočívá ve snaze rozšiřovat celkový trh, udržet tržní podíl uvnitř konstantního trhu, nebo zvýšit tržní podíl. Vládce trhu též kontroluje podmínky uvnitř odvětví, rozhoduje o cenách a může vytvářet též bariéry pro vstup nových subjektů na trh. Viz též strategie vyzyvatele, souběžce, výklenkáře.

Strategie výklenkáře – jedna z marketingových strategií podle Philipa Kotlera, spočívá v uspokojování specifických požadavků malé části trhu, vhodná zejména pro malé firmy. Viz též strategie vládce trhu, vyzyvatele, souběžce.

Strategie vyzyvatele – jedna z marketingových strategií Philipa Kotlera, používaná zejména firmami v pozici druhého hráče na trhu. Jejím principem je zvýšení tržního podílu útokem na vládce trhu nebo na malé podniky v odvětví. Viz též strategie vládce trhu, souběžce, výklenkáře.

Streisand efekt – sociální fenomén, při němž snaha o odstranění nějaké informace z internetu vede naopak k jejímu mnohem většímu rozšíření. Termín vznikl v roce 203, kdy se americká herečka Barbra Streisand neúspěšně pokusila nechat odstranit fotografii svého domu veřejné databáze.

Substituty – produkty a služby, které uspokojují stejné základní potřeby, pro zákazníka představují alternativu (např. rohlík nebo houska, kino nebo divadlo).

Success fee – cílová odměna pro agenturu vyjádřená finanční částkou, jež bude splatná jen při dosažení určitých měřitelných cílů (např. získání určitého počtu zákazníků, výše obratu).

SWOT analýza – metoda analýzy, vhodná jako příprava pro marketingový plán malých firem. Výstupem je matice se čtyřmi kvadranty, do nichž se zapisují silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby.

T 

Tag – též štítek, označení pro značku sloužící ke kategorizaci obsahu na webové stránce. Viz též tag cloud.

Tag cloud – mrak štítků, řadí tagy nejčastěji podle abecedy, četnost výskytu štítku na webu se projeví zvýrazněním daného tegu velikostí písma, případně barvou. Kliknutí na tag vede na stránku s výpisem obsahu, zařazeného pod tento štítek. Slouží k lepší orientaci na stránce.

Tag on – přílepek k reklamnímu spotu (5 – 10 sekund na konci spotu, které komunikují nebo opakují akční nabídku nebo jiné aktuální sdělení).

Taktika – konkrétní postup, jak se přiblížit vytčenému cíli, je podmnožinou strategie, k taktice lze přiřadit odpovědnou osobu a termín splnění

Targeting (zacílení) – proces vyhodnocování atraktivity jednotlivých tržních segmentů, výběr jednoho z nich nebo více, na které bude firma cílit ve své marketingové strategii.

Teaser (upoutávka) – forma reklamy, která má upoutat pozornost a vyvolat zvědavost. Teprve po nějaké době následuje další inzerát nebo spot, který sdělení teaseru vysvětluje.

Teatralizace nabídky – prezentace výrobku v místě prodeje, kdy obchodník pojímá prodejnu jako divadelní scénu a zaměřuje se na efektní zviditelnění výrobku na základě určitého scénáře příběhu.

Telemarketing – metoda přímého marketingu prostřednictvím telefonu.

Tendr – též pitch, výběrové řízení na reklamní agenturu nebo PR agenturu.

Testimonial – písemné nebo ústní vyjádření reálného uživatele nebo celebrity ke kvalitám produktu či služby. Používá se v reklamě.

Timesheet – tabulka nebo počítačový program k evidenci času stráveného prací na jednotlivých projektech či pro konkrétní klienty.

Tisková konference – tradiční nástroj public relations vhodný zejména pro veřejné oznámení nových skutečností (např. nový produkt, nová strategie, hospodářské výsledky, významný kontrakt, fúze apod.) většímu počtu médií současně.

Tisková zpráva – sdělení s jasně danou strukturou, zasílané novinářům. Má strukturu obrácené pyramidy. První odstavec by měl obsahovat všechny podstatné informace, které další odstavce jenom rozvíjejí. Obsahuje domicil, boilerplate, kontaktní údaje a obvykle také citát relevantního mluvčího. Viz též press release.

Tiskový mluvčí – osoba ve firmě odpovědná za komunikaci s médii.

Tonalita značky (anglicky tone of voice) – způsob, jak značka mluví, souhrn pravidel pro psanou i mluvenou komunikaci značky

TOP karta – deska s reklamním motivem, umisťovaná na vrchní část regálu. Slouží ke zvýraznění určitého sortimentu výrobků.

Top of mind – subjektivně vnímaná dominantní pozice značky. První brand z dané kategorie výrobků, který se zákazníkovi vybaví.

Trackback – funkcionalita některých redakčních systémů umožňující automaticky shromažďovat linky, které odkazují na daný článek.

Trade marketing – marketingové aktivity realizované společně určitou značkou a distributorem (maloobchodníkem). Uskutečňují se nejčastěji v místech prodeje. Nejčastější formou je podpora prodeje – mimořádné propagační slevy, ochutnávky, objemové bonusy, atd.

Trh – soubor všech stávajících nebo možných kupujících pro služby nebo produkty.

Tryvertisingnabídka výrobků zdarma výměnou za názor spotřebitele, nástroj účinný při představování nových produktů zákazníkům.

TTL (Through the line) –  marketingový přístup, překračující dělení na ATL a BTL, projekty marketingové komunikace které využívají více technik a co nejefektivněji kombinují různé typy médi. Pojem vznikl v roce 1993 v reklamní agentuře Saatchi&Saatchi.

Tweet (český též tvít) – krátká zpráva, publikovaná na mikroblogovací síti Twitter.

Twitter  – sociální síť ve formě mikroblogu. Umožňuje uživatelům posílat a číst tzv. tweety – textové příspěvky o maximálním rozsahu 140 znaků. Odběratelé se nazývají followers.

U 

User Interface (UI) – v počítačové technologii rozhraní, kde stroj komunikuje s člověkem. Zahrnuje na jedné straně displej, klávesnici nebo myš, na druhé straně uživatelské prostředí a ovládací prvky aplikací a webových stránek.

Undercover marketing – podskupina guerilla marketingu, marketingové aktivity, u nichž si zákazník neuvědomuje, že se jedná o marketing (např. najatí herci v přirozených situacích předvádějí produkt v místech, kde se zdržuje cílová skupina).

Unikátní uživatel (unique user) – návštěvník webu, který na daný web během určeného časového období přišel poprvé.

Up-selling (též upselling) – marketingová strategie spočívající ve snaze přimět zákazníka ke koupi nového modelu nebo modelu vyšší třídy. Zákazník má možnost si za příplatek zvolit model s lepšími vlastnostmi než základní výrobek.

Upíří efekt – sexuálně dráždivý nebo humorný obsah reklamy odsává pozornost od toho, co se snaží sdělit. Reklama lidi zaujme, ale nejsou schopni si zapamatovat konkrétní značku nebo výrobek (zjištěno výzkumy).

URL (Uniform Resource Locator) – adresa umístění stránky, která se zobrazuje v řádku prohlížeče.

Usability – viz použitelnost.

USP (Unique selling proposition, unikátní prodejní nabídka) – prohlášení o firmě či značce, kterým zákazníkovi zdůvodňujete, proč jste pro něj jedinu alternativou, též hlavní konkurenční výhoda.

UX – zkratka pro User Experience, zákaznickou zkušenost či uživatelský prožitek. Což je to, co uživatel prožívá při používání webu, služby nebo výrobku.

Užitek – hodnota, kterou zákazník skutečně získá nákupem výrobku nebo služby. To, co zákazník skutečně kupuje. Každý zákazník vnímá užitek jinak.

Uživatelské testování – ověřování použitelnosti webových stránek.

V 

Validátor – nástroj pro kontrolu validity HTML kódu.

Validita – syntaktická správnost HTML kódu. Validní stránky jsou atraktivnější pro vyhledávač a je u nich vyšší pravděpodobnost, že se správně zobrazí ve všech prohlížečích.

Variabilní nákladynáklady, které rostou s objemem výroby, obsahují něco, co se vždy váže ke každému jednotlivému kusu vyrobeného zboží nebo poskytnuté službě (spotřeba materiálu, čas pracovníka). Viz též fixní náklady.

Veblenův efekt –  spotřebitelé kupují drahé luxusní zboží, i když mají na trhu dostupný levnější, ale ne úplně totožný substitut, protože mají pocit, že dražší zboží musí být zákonitě kvalitnější. (Objevitelem americký ekonom a sociolog Thorstein Veblen).

Video marketingmarketingové aktivity s využitím videa.

Viral marketingmarketingové aktivity usilující o to, aby se požadované sdělení šířilo „samo“, bez kontroly iniciátora (jako virus).

Vize – slovní vyjádření naší představy o tom, jak bude naše fima vypadat nebo působit za 3 – 5 let (např. preferovaný dodavatel kvalitního nářadí pro truhláře v západních a jižních Čechách s ročním obratem 3,5 mil. Kč.)

Vlog – video blog. Jeden z nástrojů video marketingu.

Volnonožec – (též freelancer nebo nezávislý profesionál), člověk, který si buduje podnikání pod vlastním jménem, jeho jméno je pro něj osobní brand, jeho kapitálem jsou zejména znalosti, dovednosti a silné stránky, středobodem podnikání je člověk sám.

Vyhledávač – služba, která umožňuje na internetu najít webové stránky, které obsahují požadované informace. K nejpoužívanějším u nás patří Seznam.cz a Google.

Výnosy –  peněžní částky, které firma získala ze všech činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Opak nákladů.

Výrobková koncepce – jedna z marketingových koncepcí, vychází z předpokladu, že zákazník preferuje nejvyšší kvalitu a je ochoten za ni zaplatit vysokou cenu, zaměřena na výrobek. Jinak též to, co vám brání pochopit, že zákazník si může chtít koupit očesaný produkt za nižší cenu. Viz též výrobní koncepce, prodejní koncepce, marketingová koncepce, koncepce sociálního marketingu.

Výrobní koncepce – vychází z předpokladu, že zákazník preferuje levné a snadno dostupné výrobky, zaměřena na potřeby výrobce a slevy z rozsahu, pro malé firmy prakticky nevyužitelná. Viz též výrobková koncepce, prodejní koncepce, marketingová koncepce, koncepce sociálního marketingu.

Výzkumný vzorek – reprezentativní část populace s určitými charakteristikami, vybraná pro účely marketingového výzkumu. Údaje získané na vzorku by měly být zobecnitelné na celou populaci.

W 

Wall of text (WOT) – doslova zeď textu, dlouhý článek s velmi malým množstvím odstavců nebo zcela bez odstavců, publikovaný na internetu. Množství textu se obtížně čte a návštěvníka webových stránek spolehlivě odradí. Česky též kydanec či cihla.

Web 2.0 – populární termín pro nové možnosti internetu.

Webhosting – prostor na internetu, kde je fyzicky uložena webová prezentace.

Webinář – finančně nenáročná online přednáška pořádaná přes internet. Jejím cílem může být představit nový produkt, nebo vzdělávat zákazníka. K hlavním výhodám patří úspora času i financí, interaktivní forma výuky a možnost sdílení s ostatními účastníky.

Webmaster – osoba, která se stará o vytvoření a bezproblémový chod webových stránek.

Webová analytika – analýza fungování, používání, a obchodních výsledků webových stránek. Může zahrnovat i vyhodnocování návratnosti reklamních kampaní.

Webové stránky – soustava vzájemně propojených dokumentů dostupná na tomtéž webovém serveru nebo internetové doméně. Skutečný obsah www prezentace na internetu.

Widget – též gadget, miniaplikace, kterými lze rozšířit a obohatit webové stránky. Mohou sloužit např. ke zobrazování počasí, nových článků, štítků, fotografií nebo propojení s dalšími webovými službami (Facebook apod.).

Wireframe – též drátěný model, zjednodušený model či architektonický návrh definující funkci a obsah stránek webu. Definuje textový i grafický obsah, rozmístění funkčních prvků, také navigaci a znění nadpisů, hlavních textů a tlačítek.

Wobbler – lehký POS nástroj z kartonu nebo plastu, který visí v prodejně nad regálem nebo z regálu vyčnívá a pohybuje se díky proudění vzduchu.

WOM (Word of Mouth) – šeptanda, marketing formou osobních doporučení předávaných ústní cestou. Součást Buzz marketingu.

WYSIWYG (What You See Is What You Get) – editory webových stránek, založené na principu „co vidíš, to dostaneš“. Jejich hlavní výhodou je, že není potřeba znát programovací jazyk. Nevýhodou občasné chyby v html kódu.

Z 

Zákon přitažlivosti (law of attraction) – princip, podle něhož podobné přitahuje podobné a na co soustředíte pozornost, to roste.

Zeď – základní prvek stránky nebo profilu na Facebooku, kde se zobrazují příspěvky (tzv. statusy).

Zisk – rozdíl mezi náklady a výnosy, dosahování zisku je základním smyslem existence všech firem.

Živlyoheň, voda, země, vzduch. Podle živlové typologie u každého člověka či firmy jeden živel převažuje nad ostatními, takže se podle nich dá cílit a segmentovat.

Živnostník – člověk, který provozuje výdělečnou činnost na vlastní jméno a na vlastní odpovědnost, často podniká řemeslným způsobem, buduje firmu nebo značku, má tendenci růst, navyšovat kapacitu, expandovat.

Značka – též brand, vizuální, emocionální, racionální a kulturní obraz, který se nám vybaví ve spojení s konkrétní firmou nebo produktem. Umožňuje svému majiteli dosahovat lepšího postavení na trhu, vymezit se vůči konkurenci a zpravidla i prodávat za vyšší cenu.

Zóna přechodu – prostor v okolí vstupu do prodejny, zákazník ještě není zcela uvnitř a nevnímá, co je kolem něj.

Zpětné odkazy – odkazy, které vedou na web z ostatních webových stránek. Více kvalitních zpětných odkazů zvyšuje pravděpodobnost lepší pozice ve vyhledávačích. Budování zpětných odkazů se nazývá link building.

Zprostředkovateldistribuční mezičlánek, nestává se vlastníkem zboží, ale aktivně se podílí na procesu směny zboží vyhledáváním pozitivních kontaktů mezi výrobcem a spotřebitelem (např. makléři, brokeři, pojišťovací agenti).

 

Foto Redd Angelo, Unsplash