Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování marketingového poradenství, byznys kruhůon-line produktů na www.cevelova.cz

Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Mgr. Magdalena Čevelová, IČ: 86641433, se sídlem Záluské 23/394, 158 00 Praha 5 – Jinonice, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 20. 10. 2003, č. j. ŽIV/U1490/2009/Jez, e-mail: madla@cevelova.cz (dále jen „poskytovatelka“)

I. Výklad pojmů

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování služeb marketingového poradenství klientům, právní vztahy při pořádání byznys kruhů a při prodeji on-line produktů (kurzůe-knih), které poskytovatelka nabízí na www.cevelova.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.
2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
3) Poskytovatelka není plátcem DPH.
4) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.
5) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.
6) Klient – podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“).

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi marketingové poradenství, zajistit klientovi účast na kruhu, který si klient objednal, nebo poskytnout klientovi on-line produkt (kurz či e-knihu), a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

III. Marketingové poradenství

1) Marketingové poradenství lze u poskytovatelky objednat prostřednictvím rezervačního systému umístěného na webové stránce poskytovatelky.
2) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
3) Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta v konkurenčním prostředí. Obsah konzultace je důvěrný.
4) Při marketingovém poradenství poskytovatelka neuplatňuje princip exkluzivity. Proto se může stát, že poskytovatelka poskytuje své služby klientům, které je možné považovat za vzájemné konkurenty. Poskytovatelka cíleně navrhuje takové strategie, které povedou k maximálnímu odlišení klienta na trhu, nikoliv kopírování konkurenčních postupů. Pokud by klient vyžadoval exkluzivitu, je možné se s poskytovatelkou dohodnout.
5) Marketingové poradenství provozuje poskytovatelka převážně on-line prostřednictvím služby Zoom. Lze se dohodnout i na osobní konzultaci. Osobní konzultace v tom případě probíhají v sídle poskytovatelky na adrese Záluské 23/394, Praha 5-Jinonice.
6) Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas klientovi v dvojnásobné délce. Pokud marketingová konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil, vyúčtuje poskytovatelka klientovi odměnu za jednu hodinu.
7) Odměna je účtována za běžnou hodinovou sazbu, která je uvedena na webových stránkách poskytovatelky.
8) Jednotlivé hodiny se účtují základní sazbou.
9) Odměna za osobní konzultaci je splatná v hotovosti k rukám poskytovatelky po skončení konzultace.
10) Odměna za on-line konzultaci je splatná po skončení konzultace na základě faktury bankovním převodem.
11) Balíčky konzultací i dlouhodobý mentoring se platí v plné výši předem na základě faktury bankovním převodem.
12) Zakoupený balíček konzultací je třeba vyčerpat do 3 měsíců od zakoupení, v případě mentoringu do 6 měsíců od zakoupení, jinak nevyčerpané hodiny propadají.
13) Neuhrazením faktury v řádném termínu se klient vystavuje riziku proměny v netopýra, žábu či jinou havěť dle výběru poskytovatelky :-).

IV. Byznys kruhy

1) „Byznys kruhem“ se rozumí on-line podnikatelské setkání v délce trvání 3 hodiny.
2) Poskytovatelka nabízí dva druhy Byznys kruhů – jednorázové pro jednotlivé účastníkyšestiměsíční se stálou skupinou.
3) Oba typy Byznys kruhů poskytovatelka vypisuje na svých webových stránkách. Vždy je uveden termín konání kruhu a výše vstupného.
4) Vstupenku na jednorázový byznys kruh lze zakoupit na e-shopu poskytovatelky. Platit je možné bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány GoPay.
5) Na šestiměsíční Byznys kruh se lze přihlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách poskytovatelky.
6) Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem, resp. zájemcem o kruh, je uzavřena připsáním platby na účet poskytovatelky.
7) Při zrušení účasti na jednorázovém byznys kruhu ze strany klienta se zaplacené vstupné nevrací. Přihláška se automaticky posouvá na další vypsaný termín. Zaplacený poplatek je rovněž možné převést na náhradníka.
8) Poskytovatelka pořádá jednorázový Byznys kruh pouze v případě účasti minimálně 3 klientů. Maximální počet klientů je 5.
9) Poskytovatelka si vyhrazuje právo kruh kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín.
10) V případě, že jednorázový Byznys kruh bude zrušen z důvodů nedostatečného počtu klientů, zavazuje se poskytovatelka vrátit platbu zpět na účet klienta, ze kterého platbu přijala, nebo převést platbu na jiný termín kruhu dle volby klienta.
11) V případě, že kruh bude zrušen z důvodů události, která jeho konání znemožní (např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie nebo z důvodů zásahu vyšší moci), zavazuje se poskytovatelka neprodleně informovat klienty a přesunout kruh na jiný termín.
12) Šestiměsíční byznys kruh poskytovatelka otevírá 1 – 2x ročně v případě účasti právě 6 klientů.
13) Program sestává ze 6 on-line setkání prostřednictvím služby Zoom. Termíny a cena šestiměsíčního programu jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky.
14) Klienti mohou platit buď celou částku před začátkem programu, nebo ve dvou splátkách. Podkladem pro všechny platby je faktura.
15) Pokud klient po prvním setkání zjistí, že mu skupina nevyhovuje, informuje poskytovatelku na e-mail madla@cevelova.cz. Ta mu následně vrátí předplacenou část kurzovného poníženou o první setkání. Tato možnost platí jen mezi prvním a druhým setkáním, při pozdějším zrušení účasti zaplacené kurzovné propadá.

V. On-line produkty

1) On-line produktem se rozumí e-kniha nebo on-line kurz.
2) E-knihou se rozumí digitální kniha, která není tištěná a je umístěna na www.cevelova.cz a je poskytována ve formátu .pdf, .mobi a .epub.
3) On-line kurzem se rozumí školení, které má informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá přes internet.
4) On-line produkty lze objednat prostřednictvím e-shopu na webových stránkách poskytovatelky cevelova.cz.
5) Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky, faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatelky.
6) Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány GoPay. Splatnost faktury činí 10 dnů, po uplynutí této lhůty bude klientovi automaticky zaslána upomínka.
7) Kupní smlouva je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
8) Po uhrazení kupní ceny obdrží klient na email uvedený v objednávkovém formuláři odkaz na stažení e-knihy popř. přístupové údaje k zpřístupnění on-line kurzu. V případě, že by klientovi nedorazil odkaz na stažení e-knihy či přístupové údaje k zpřístupnění on-line kurzu, je nutné informovat poskytovatelku na email madla@cevelova.cz.
9) V případě, že si klient nestáhl žádný soubor s e-knihou, má právo objednávku stornovat, a to oznámením na email poskytovatelky madla@cevelova.cz. Stornováním objednávky se kupní smlouva od počátku ruší a poskytovatelka vrátí klientovi kupní cenu, kterou uhradil zpět na účet, ze kterého byla odměna uhrazena nejpozději do 7 pracovních dnů od stornování objednávky.
10) V případě, že klientovi nebude on-line kurz vyhovovat, vrátí poskytovatelka klientovi kupní cenu, pokud do 48 hodin od zakoupení kurzu o této skutečnosti informuje poskytovatelku na email madla@cevelova.cz.

VI. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

1) On-line produkty prodávané na www.cevelova.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
2) Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.
3) Kurzy a webináře pořádané poskytovatelkou jsou součástí jejího know-how, které si poskytovatelka chrání, proto pořizování audio nebo video záznamů není během kurzu povoleno.
4) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

VII. Klient spotřebitel

1) Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
2) Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na www.cevelova.cz objednat pouze on-line kurz nebo e-knihu.
3) Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele. Spotřebitel má tedy tato práva:

  • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelkou archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovatelce.
  • Právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • Spotřebitel má právo službu reklamovat. Poskytovatelka vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatelka vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
  • Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 6. 2016.