O tom, že marketingový plán je základem celého podnikání, píšu docela často. Z toho samozřejmě vyplývá další otázka, totiž jak takový marketingový plán vytvořit. Nejdůležitější je první krok – stanovit si cíl.

„Celý marketingový plán je určován vytčeným cílem,“ říká ve své knize Vysoce účinný marketingový plán Peter Knight. A připomíná, že cíl by měl být užitečný, jasný a snadno pochopitelný.

Jeden marketingový plán by měl obsahovat jen jeden hlavní cíl. Jinak hrozí, že budete své marketingové aktivity tříštit a cíle se vám nepodaří dosáhnout. Případné další cíle je možné nastavit jako dílčí milníky na cestě k hlavnímu cíli.

Jaký má být dobře formulovaný cíl? Dobře to shrnuje akronym SMART. Podle něj má cíl být:

  • Specifický – na první pohled je jasné, čeho má být dosaženo.
  • Měřitelný – kvantifikovatelný, lze určit, zda a nakolik byl dosažen.
  • Atraktivní – je zajímavý a přitažlivý pro toho, kdo má cíle dosáhnout.
  • Realistický – za stanovených podmínek a s dostupnými zdroji je dosažitelný.
  • Termínovaný – má jasně určený časový rámec, do kdy má být cíle dosaženo.

Marketingové cíle drobných podnikatelů se nejčastěji týkají obchodních výsledků – chtějí zvýšit obrat nebo zisk o určité procento.

Cílem však může být i získání určitého počtu nových zákazníků, navýšení počtu poptávek či objednávek nebo zvýšení počtu návštěvníků webových stránek firmy.

Při vytyčování cílů drobní podnikatelé nejčastěji chybují v měřitelnosti a nastavení termínu splnění. Zvýšit obrat o 40 % je něco jiného než zvýšit obrat o 4 %, stejně jako zdvojnásobit počet zákazníků za rok vyžaduje jiné úsilí než dosáhnout téhož za týden. Jejich cíle jsou pak příliš nekonkrétní na to, aby se daly splnit, natož vyhodnotit.

Stejně rozšířeným omylem je volit cíle, u nichž lze jen velmi složitě či příliš nákladně vyhodnotit splnění, cíle příliš vysoké nebo naopak příliš nízké a nemotivující.

A co vy? Máte správný cíl?

Foto: Pete