CSR – Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost firem) – dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.