Chystáte firemní marketingovou strategii? Možná se nejprve vyplatí zapátrat v kotlerovské klasice, kterou představuje segmentace trhu, targeting a positioning.

Segmentace znamená rozčlenění trhu do homogenních skupin, které se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním, a je možné na ně působit modifikovaným marketingovým mixem. Trh je možné segmentovat geograficky (dle regionů), demograficky (podle věku, pohlaví, povolání, příjmů, vzdělání, etnické příslušnosti, národnosti, náboženství…), psychograficky (společenské skupiny, životní styl, osobnostní charakteristiky), nebo behaviorálně podle chování, postojů, vědomostí a nákupu či používání jednotlivých výrobků.

Targeting definujeme jako proces vyhodnocování atraktivity jednotlivých segmentů a výběr jednoho či více cílových segmentů. V případě masového, nediferencovaného marketingu (též jednotná segmentační strategie) firma nebere v úvahu odlišnosti mezi jednotlivými segmenty a přichází na trh s jednotnou nabídkou. Vyšší stupeň představuje diferencovaný marketing, kde se firma zaměřuje na více cílových segmentů a nabídku přizpůsobuje individuálně každému z nich. Konečně koncentrovaný marketing je strategií koncentrace na vybraný segment či dokonce mikrosegment trhu.

Positioning vymezuje produkt vůči konkurenci a v myslích cílové skupiny spotřebitelů. Jelikož jde o zaujetí žádoucí pozice na trhu, positioning musí být jasný a zřetelně odlišovat produkt od ostatních.

Foto Ambitious Creative Co. – Rick BarrettUnsplash